Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat


Trisopterus esmarkii

Øyepål (Trisopterus esmarkii).

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2021
254 038
tonn
Anbefalt kvote 2020
167 105
tonn

Kvoterådet gjelder 1. november 2020–31. oktober 2021.

Norsk kvote for 2020 var 98 053 tonn og EU kvote for perioden november 2019–oktober 2020 var 65 000 tonn. I tillegg hadde Færøyene en kvote på 5000 tonn.

Estimert totalfangst for perioden nov 2019–okt 2020: 97 654 tonn.

ICES sitt råd

ICES anbefaler med utgangspunkt i MSY-tilnærmingen at fangstene i perioden november 2020–oktober 2021 ikke overstiger 254 038 tonn.

Historisk bestandsutvikling 

Bestandsstørrelsen varierer mye fra år til år på grunn av variabel rekruttering og et kort livsløp. I 2020 er gytebestanden beregnet til å være over Bpa. Siden 1995 har fiskedødeligheten vært på et lavere nivå enn tidligere. Rekrutteringen har vært høy siden 2018. 

Ventet bestandsutvikling 

Bakgrunn 

Fangst (nov 2020 - okt 2021, tonn) 

F            (nov 2020 - okt 2021)* 

SSB 1. okt 2021 (tonn) 

% forandring i SSB** 

% forandring i råd*** 

MSY-tilnærmingen 

254 038 

0,7 

211 550 

- 8 

52 

* Framskrivingen er beregnet for perioden 1. oktober til 30. september. ICES vurderer at den kan bli brukt direkte i rådet for perioden 1. november 2020 – 31. oktober 2021.  

** SSB 1. oktober 2021 sammenlignet med SSB 1. oktober 2020. 

*** Kvoteråd i 2021 sammenlignet med kvoteråd i 2020. 

Endringen i rådet (+52%) sammenlignet med rådet fra i fjor skyldes en oppjustering av SSB samt de sterke 2018-2020 årsklassene. 

Kvaliteten på bestandsvurderingen 

Referansepunktene ble oppdatert i 2020 etter en revisjon av toktindeksene fra de internasjonale bunntråltoktene (IBTS, første og tredje kvartal).  

Saker relevant for rådet 

Ingen tekst i årets forkortede råd. 

Grunnlaget for bestandsvurderinga 

ICES bestandskategori 1 

Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SESAM) 

Nøkkeltall 

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 42 573 tonn (1. oktober) 

Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 69 736 tonn (1. oktober) 

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): Ikke definert 

Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke definert 

Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke definert 

Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): Ikke definert 

Øvre fiskedødsrate Fcap = 0,7 

Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): Ingen forvaltningsplan 

Ventet fiskedødsrate 1. november 2020 – 31. oktober 2021: 0,7 

Ventet gytebestand 1. oktober 2020: 230 750 tonn 

 

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Sammendrag av bestandsvurderingen: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestandsbiomasse (nede til høyre).