Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Norskerenna og Skagerrak


Djupvannsreke

Djupvannsreka har ein levealder på rundt ti år i Barentshavet, men berre tre til fem år i sør.

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2021
7166
tonn
Anbefalt kvote 2022 (midlertidig første halvår)
5554
tonn
Neste kvoteråd
: mars 2022 - endelig kvote 2022 og midlertidig kvote første halvdel av 2023.

Bestandsutvikling

Fiskedødeligheten er lavere enn Fmsy. Gytebestanden er i begynnelsen av 2021 under MSY Btrigger og Bmgt, og ligger mellom Bpa og Blim.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Pga. COVID-19 ble den svenske ombordprøvetakingen avlyst i 2.-4. kvartal i 2020, og utkastestimater (andeler) fra 2.-4. kvartal i 2019 ble brukt istedenfor. Det vurderes at de manglende data har hatt liten betydning på bestandsvurderingen og det endelige kvoterådet siden de svenske utkastestimatene slås sammen med de danske og norske til ett samlet estimat per kvartal.

Momenter som er relevant for rådet

Det oppdaterte kvoterådet for 2021 er 18 % lavere enn det opprinnelige kvoterådet (7166 tonn sammenlignet med 8753 tonn). Denne forandringen kan delvis forklares med at de faktiske fangstene i 2020 (9226 tonn) ble høyere enn rådet (8736 tonn). 

Den langsiktige forvaltningsplanen antar at alle fangster er basert på fersk vekt. De nasjonale landingsstatistikkene bør korrigeres for å ta høyde for vekttap pga. koking om bord.

Kvoterådet for 2022 avhenger av uttaket i 2021, som er antatt å være lik det endelige kvoterådet (7166 tonn).

Datagrafer for kvoteråd Reke i Norskerenna og Skagerrak

Nøkkeltall

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 9900 tonn
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 6300 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,60 
Kritisk fiskedødelighet (Flim): 1,00
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): 0,62

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte i forvaltningsplanen (Bmgt): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte i forvaltningsplanen (Fmgt): 0,59

Anbefalt kvote 2021 (fangster): 7166 tonn
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2022 (fangster): 5554 tonn 
Avtalt endelig kvote 2021 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2022 (landinger): ikke fastsatt