Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen, ved Rockall, v. av Skottland, i Skagerrak og Kattegat


sei som spiser av krill
Anbefalt kvote 2021
65 687
tonn
Anbefalt kvote 2020
88 093
tonn
Avtalt kvote 2020
88 093
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2021 ikke overstiger 65 687 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) har vært over MSY Btrigger siden 1996. Fiskedødeligheten har avtatt og har siden 2014 stabilisert seg på eller under FMSY. Rekrutteringen (R) har hatt en nedadgående trend over tid.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være over FMSY, og mellom Fpa og Flim i 2019 og gytebestanden i 2020 til å være høyere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2021 (tonn)

Grunnlag

F(4-7) i 2021

SSB i 2021 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i TAC**

% endring i råd***

MSY-tilnærmingen

65 687

FMSY

0,363

164 624

+9

-25

-25

* SSB i 2022 sammenlignet med SSB i 2021
** Fangst i 2021 sammenlignet med TAC i 2020
*** Fangst i 2021 sammenlignet med råd for 2020

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Toktindeksen er usikker pga sporadisk store fangster, og dekker ikke hele bestandens utbredelse, men anses generelt representativ.
Rekrutteringsmålene er høyst usikre, og følgelig er korttidsprognosen usikker.
Signalene fra toktet og fra den kombinerte fransk-tysk-norske cpue-indeksen spriker.
Endringen i rådgiving skyldes nedjustering av bestandsstørrelsen og lav rekruttering.

Saker relevant for rådet

Alt EUs seifiske, med unntak av bifangst i skalldyrfiske, omfattes nå av landingspåbudet.  Landinger av sei under minstemålet er mye lavere enn estimatene av ”uønsket fangst” fra observatørprogrammene (6% utkast)

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 107 297 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 149 098 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 149 098 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,620
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,446
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,363
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2020: 0,46
Ventet gytebestand i 2021:  151 404 tonn

Standardplott