Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Lysing i Nordsjøen, Det keltiske hav og nordlige Biscayabukten


Lysing
Lysingen kalles også svartkjeft eller kolkjeft.
Fotograf: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2023
83 130
tonn
Anbefalt kvote 2022
75 052
tonn
Avtalt kvote 2022
78 926
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangsten i 2023 ikke overstige 83 130 tonn.

Historisk bestandsutvikling 

Gytebiomassen økte fra 2006 og nådde et historisk maksimum i 2015, etterfulgt av en nedgang til et nivå som er godt over MSY Btrigger og Blim. Fiskedødeligheten har minsket betraktelig siden 2005 og har vært rundt eller under FMSY (0,24) siden 2009. 

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne og er beskattet bærekraftig.

Ventet bestandsutvikling    

Bakgrunn Fangst 2023 (tonn) Grunnlag Ftotal i 2023 SSB i 2024 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC**
MSY-tilnærming 83 130 MSY-tilnærming 0,24 148 841 - 11,8 10,8

* SSB i 2024 sammenlignet med SSB i 2023
**TAC i 2023 sammenlignet med TAC i 2022

Kvaliteten på bestandsvurderingen

En metoderevisjon (benchmark) av bestanden ble gjort i 2022. Et oppdatert Stock Synthesis-rammeverk blir anvendt med fiskeri og toktdata. Bestanden er kjønnsfordelt, med kjønnsavhengig vekst og naturlig dødelighet.
Det er ingen full toktdekning av hele utbredelsesområdet til bestanden, og det er kjent at endringer i den geografiske fordelingen av bestanden øker usikkerheten i vurderingen.

Selv om oppfatning av at bestanden har endret seg betraktelig siden metoderevisjonen, er statusen av bestanden i relasjon til referansepunkter lite endret. Gytebiomassen er over MSY Btrigger (78 405 tonn), mens fiskedødelighet er nå estimert til å være under Fmsy (0,24).

Saker relevant for rådet

Nye bestandsvurderinger har tendens til å justere historisk gytebiomasse ned og fiskedødelighet opp når et år med nye data blir lagt til.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 61 563 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 78 405 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 78 405 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,73
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,54
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,24
Ventet fiskedødsrate i 2022: 0,198
Ventet gytebestand i 2023: 168 765 tonn

Standardplott

Standardplott lysing
Sammendrag av bestandsvurderingen; 95 % konfidensintervall er vist for gytebestand (SSB), F og rekruttering.