Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


Sild
Fotograf: Kjartan Mæstad / HI
Anbefalt kvote 2023
511 171
tonn
Anbefalt kvote 2022
598 588
tonn
Neste kvoteråd
: Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 827 963 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsstrategien som EU, Færøyene, Island, Norge og Russland er enige om følges, så bør fangstene i 2023 ikke overstige 511 171 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fisketrykket på bestanden er over FMSY og mellom Fpa og Flim. Gytebestanden er over MSYBtrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2023 (tonn)

Grunnlag

F i 2023

SSB i 2024 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i fangst**

Forvaltningsstrategi

511 171

Forvaltningsstrategi

0.14

3147970

-11

-38

* SSB i 2024 sammenlignet med SSB i 2023

**anbefalt fangst i 2023 sammenlignet med antatt fangst i 2022

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Den estimerte gytebestanden og fiskedødeligheten er generelt på linje med estimatene fra fjorårets bestandsvurdering.

De eneste tilgjengelige fangstdata fra Russland for 2021 var totalfangst per ICES område fra ICES databasen med foreløpige fangster, og ingen fangstprøver fra Russiske fangster var tilgjengelig. Historisk så har foreløpige fangster vært sammenlignbare med ICES sine endelig estimerte fangster. Det var adekvate fangstprøver fra andre fiskenasjoner fram same område, som ble brukt til å estimere fangst ved alder og vekt ved alder.

Barentshavstoktet (IESNS; A3675) ble ikke gjennomført i 2022. Derfor var det ingen toktinformasjon for alder 2, og median stokastisk rekruttering basert på årene 1988-2021 ble brukt i stedet. Dette har imidlertid minimal effekt på fangstrådgivningen.

Saker relevant for rådet

2016-årsklassen er forventet å dominere i fangstene i 2023, og årsklassene som rekrutterer til fisket etter 2016-årsklassen er estimert til å være svake.

Gytebestanden er predikert til å være under SSBmgt i 2024 dersom Fmgt blir brukt i 2023.

Fangstene har vært høyere enn rådet siden 2013. Rådet er basert på fiskedødeligheten spesifisert i forvaltningsstrategien som EU, Færøyene, Island, Norge og Russland er enige om å følge og tar ikke hensyn til avvik fra strategien, som kommer fram av summen av unilaterale kvoter. I forbindelse med evalueringen av forvaltningsstrategien i 2018 ble ikke en implementeringsfeil i form av vedvarende fiske over rådet, inkludert. Det kan derfor være at et fiske som ikke følger rådet gitt basert på forvaltningsstrategien ikke lenger er føre-var på lang sikt. Spesifikt kan dette resultere i økt risiko for at bestanden skal falle under Blim, tap av fangst på lang sikt, og ikke-bærekraftig utnyttelse av ressursen.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 3,184 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 3,184 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,291
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,157
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,157
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,14
Ventet fiskedødsrate i 2022: 0,192
Ventet gytebestand i 2023: 3,532 millioner tonn

Standardplott

standardplott nvg-sild 2023
Bestandsvurderingen av norsk vårgytende sild: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall toåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).