Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak


Rødspette
Anbefalt kvote 2023
150 705
tonn
Anbefalt kvote 2022
142 508
tonn
Avtalt kvote 2022
142 508
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, ut fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2023 ikke overstiger 150 705 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) er langt over MSY Btrigger og har økt kraftig siden 2008, da fiskedødeligheten har blitt kraftig redusert siden 1999 og er under FMSY. Rekrutteringen har generelt variert rundt langtidsgjennomsnittet siden midt på 1990-tallet.  

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være lavere enn FMSY og Fpa i 2021 og gytebestanden i 2022 til å være høyere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2023 (tonn) Grunnlag   F(2-6) i 2023 SSB i 2024 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC** % endring i råd
MSY-tilnærming 89 647   FMSY 0,15  939 221  - 4 + 6 + 6

* SSB i 2024 sammenlignet med SSB i 2023
** Fangst i 2023 sammenlignet med TAC i 2022
*** Fangst i 2023 sammenlignet med råd for 2022

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Metoderevisjon i 2022 har gått over til ‘standardmodellen’ SAM – andelen 10 år og eldre fisk i gytebiomassen nedjustert fra 48 % til 17 %. 

Saker relevant for rådet

På tross av landingspåbudet ble 51 % av totalfangsten av rødspette kastet ut i 2021. 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 341 003 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 473 850 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 473 850 tonn
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,182
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,152
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2022: 0,080
Ventet gytebestand i 2023: 977 491 tonn

Standardplott

Standardplott rødspette
Sammendrag av bestandsvurderingen; 95 % konfidensintervall er vist for gytebestand (SSB), F og rekruttering.