Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rognkjeks


Rognkjeks 7 generasjoner HI 036901

Syv generasjoner rognkjeks.

Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2023
1 320
tonn
Anbefalt kvote 2022
1 320
tonn

Samlet fisket kvantum skal ikke overskride 400 tonn rå rogn

HI sitt råd

Rådet fra Havforskningsinstituttet er at reguleringstiltak skal sikre at samlet fisket kvantum ikke overskrider 400 tonn rå rogn. Dette tilsvarer 1 320 tonn rognkjeks (rundt vekt). I scenariet som er beskrevet i figur 5 i fullstendig råd, hvor fiskedødeligheten (Fproxy) er beregnet med kun fisk fra Norskehavet, ligger Fproxy under 5 % (estimert Fproxy= 2,5 %). Gitt bestandsestimatet i Norskehavet og Barentshavet, konkluderer vi med at rådet vil være å beholde anbefalt kvote på samme nivå som i 2022.

Fangst

I 2022 var kvoten 7 000 kg rogn per båt, men deltakelsen var svært lav (41 båter, fra 83 båter i 2021). I 2022 tilsvarte dette et maksimalt potensielt uttak på 287 tonn rogn. Landingene i 2022 ble totalt 44 tonn rogn, tilsvarende 15 % av totalt tillatt kvantum. Gitt den lave deltakelsen i fiskeriet er nå maksimalt potensielt uttak under grensen for maksimalt uttak anbefalt av HI.

Historisk bestandsutvikling

Biomassindeksen av rognkjeks i Norskehavet har økt siden i fjor. Antall fisk i Norskehavet er nå estimert til omtrent samme nivået som i 2020, og usikkerheten (konfidensintervallene) er noe lavere. Tallene for Barentshavet var svært lave i 2021, og der er ikke data for 2022. Estimert antall fisk, både voksne og yngel, har variert betydelig gjennom årene, men siden 2014 har tallene vært svært lave, på nivå tilsvarende det på 80-tallet. Estimert antall voksne i Barentshavet økte bare marginalt fra 2020 til 2021, som er bekymringsfullt.

Ventet bestandsutvikling

I Norskehavet nærmer gytepotensialet (SSBNH = 16 267 tonn rogn) seg referansenivået (SSBrefNH = 14 652 tonn rogn). I Barentshavet har gytepotensialet vært vedvarende under referansenivået i flere år. Dette var fortsatt tilfelle i 2021 (SSBBH: 7 302 tonn rogn; SSBrefBH: 12 279 tonn rogn). Tallene for gytepotensialet for Barentshavet i 2022 var ikke tilgjengelige i oktober.

Bestandsestimatene fra Barentshavet er lave og under referansenivået. Estimatene som er brukt i vurderingen er imidlertid relativt stabile, og fisketrykket, selv når man tar hensyn til kun Barentshavet, er lavt og under 5 %. Fiskepresset i 2022 var estimert til 0,2% basert på rogn, og til 0,1% basert på antall fisk. 

Les hele rådet for rognkjeks 2023