Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen, ved Rockall, vest av Skottland, i Skagerrak og Kattegat


sei
Anbefalt kvote 2023
58 912
tonn
Anbefalt kvote 2022
49 614
tonn
Avtalt kvote 2022
49 614
tonn

ICES sitt råd

Ut fra MSY-tilnærmingen tilrår ICES at fangstene i 2023 ikke overstiger 58 912 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) var over MSY Btrigger fra 1996 til 2020, men er nå under MSY Btrigger. Fiskedødeligheten har i mange år vært i overkant av FMSY, og har variert uten noen klar trend. Rekrutteringen (R) har hatt en nedadgående trend over tid. 

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være over FMSY, men under Fpa og Flim i 2021 og gytebestanden i 2022 til å være under MSY Btrigger og Bpa, men over Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2023 (tonn) Grunnlag F (4-7) i 2022 SSB i 2023 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC** % endring i råd***
MSY-tilnærming 58 912 FMSY × SSB (2023) /MSY Btrigger 0,35 159 133 + 12 + 19 + 19

* SSB i 2024 sammenlignet med SSB i 2023
** Fangst i 2023 sammenlignet med TAC i 2022 
*** Fangst i 2023 sammenlignet med råd for 2022

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Toktindeksen er usikker pga sporadisk store fangster, og dekker ikke hele bestandens utbredelse, men anses generelt representativ.

Rekrutteringsmålene er høyst usikre, og følgelig er korttidsprognosen usikker.

Signalene fra toktet og fra den kombinerte fransk-tysk-norske cpue-indeksen spriker bakover i tid, men er konsistente i det siste året.

Endringen i rådgiving skyldes at blant annet at fangsten i 2021 var noe lavere enn kvoten. Dessuten er gytebestanden i kvoteåret beregnet til å være noe høyere enn i fjorårets rådgivning, slik at rådgivningen baserer seg på en noe høyere fiskedødelighet enn fjorårets rådgivning, selv om gytebestanden fortsatt er under MSY Btrigger

Saker relevant for rådet

Landinger av sei under minstemålet er mye lavere enn estimatene av ”uønsket fangst” fra observatørprogrammene (2 % utkast).

Referansepunktene Flim og Fpa ble revidert i 2021.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 107 297 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 149 098 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 149 098 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,668 (revidert i 2021)
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,576 (revidert i 2021)
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,363
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2022: 0,34
Ventet gytebestand i 2023: 141 805 tonn

Standardplott

Standardplott nordsjøsei
Sammendrag av bestandsvurderingen; 95 % konfidensintervall er vist for gytebestand (SSB), F, og rekruttering.