Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vanlig uer


Snabeluer kvoterådbilde
Anbefalt kvote 2023
0
tonn
Anbefalt kvote 2022
0
tonn
Avtalt kvote 2022
0
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler, i tråd med føre-var prinsippet, at fangsten i 2023 og 2024 bør være 0.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden viser en negativ trend siden sent på 1990-talet og er nå på det laveste nivået i hele tidsserien. Rekrutteringen i 2006 (2003-årsklassen) kom nå inn i gytebestanden og fiskeri, men gytebestanden har ennå ikke sluttet å minke i vekt, mens antall stagnerer. De høye rekrutteringsestimatene fra 2008 og 2009-årsklassene er fortsatt usikre. Fiskedødeligheten (F) gikk ned til rundt 2005 før den stabiliserte seg, men øker nå igjen.

Bestandens tilstand

ICES vurderer gytebestanden til å være under Bpa og Blim. Fiskepresset er over det som vil gi høyt langtidsutbytte.

Ventet bestandsutvikling

Bidrag fra den relativt sterk 2003-årsklassen til gytebestand og fiskeri er fortsatt av mindre betydning og noe usikkert. Inntil det er bevis for at rekrutter begynner å bidra betydelig til den fiskbare bestanden er ICES ikke i stand til å peke på fangstnivå som vil gi en økning i bestanden til over Blim. Rådet er derfor 0 fangst, både for kommersielt fiskeri og fritidsfiske.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Arten er vanskelig å skille fra snabeluer, særlig for de yngste aldersgruppene. Siden snabeluerbestanden er mye større, er det fare for at noe av eller alle de små eksemplar identifisert som vanlig uer i tokter, og som større individ i fangster, kan være snabeluer. Dette medfører en høy grad av usikkerhet om størrelse på de årsklasser som er vurdert å være lovende, som 2003-, 2008- og 2009-årsklassane.

En endring i metode for å dele fangsten mellom S.mentella og S.norvegicus har medført en oppjustering av fangsthistorien, og derfor en stor oppjustering i 2022-vurderingen. Dette kommer i tillegg til en pågående trend for økende retrospektiver i gytebiomassen som må undersøkes ved neste benchmark.

De tilgjengelige toktserier dekker den yngre delen av bestanden. Bestandsmodellen har derfor ingen god dekning på moden fisk, noe som fører til stor vekt på fiskeridata. For det meste blir det bare rapportert «uer» i fangster, og andelen av vanlig uer blir estimert ut fra historisk fangstmønster. Dette medfører også stor usikkerhet i vurderingen av moden bestand.

En merkbar endring i alderslesning siden 2018 påvirket fordelingen og andelen av fisk vurdert som over 30 år. Aldersdata over 29 år ble derfor ekskludert fra modelljusteringen i 2018, 2019 og 2020. Ingen aldersdata var tilgjengelig for 2021.

Saker relevant for rådet

Det er ikke noe stort direkte fiske etter vanlig uer, og det er gjort tiltak for å prøve å redusere bifangst ved hjelp av områdestenging. Likevel har fiskedødeligheten øket i senere år, fangsten i 2021 var den høyeste siden 2001, og strengere tiltak må til for å minimalisere alle former for fangst. Det er avgjørende å verne både, det moden bestand så vel som de innkommende rekrutter.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Alder- og lengdestrukturert modell (Gadget)

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 49 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 68 600 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY-Btrigger): Ikke definert
Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke definert
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,0525
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): Ikke relevant
Ventet fiskedødsrate i 2022: F15+=0,36 (for fangst2022 = fangst2021 = 10 193 t)
Ventet gytebestand i 2023: 25 088 t

Standardplott

Standardplott uer