Gå til hovedinnhold

Bakgrunn

I juni 2006 vedtok Stortinget en forvaltningsplan for Barentshavet (St.meld.nr. 8 - 2005-2006 Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)). Formålet med denne planen er å legge til rette for verdiskapning gjennom bærekraftig bruk av ressurser og goder i Barentshavet og samtidig opprettholde økosystemets struktur, virkemåte og produktivitet.

For å oppnå en økosystemtilnærming i våre forvaltningsråd skal rådgivningsprogrammet arbeide innenfor følgende felt: 

  • Tilrettelegge for at oppgavene gitt i Forvaltningsplanen,  i Fiskeri- og kystdepartementets miljøhandlingsprogram og i  protokollen fra den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon blir utført på en tilfredsstillende måte 
  • Sørge for at Havforskningsinstituttet på en hensiktsmessig måte framskaffer de råd og den overvåkning som Fiskeri- og kystdepartementet og andre relevante myndigheter har bedt om
  • Gjennom budsjett- og andre vedtak prioritere Havforskningsinstituttets forskningsinnsats, og påse at denne er relevant for en økosystemtilnærming til forvaltningen i Barentshavet
  • Sørge for relevant og løpende kontakt med aktuelle russiske forsknings- og forvaltningsmyndigheter

Økosystemet i Barentshavet har svært viktige miljøverdier og inneholder levende ressurser som er grunnlag for en betydelig næringsvirksomhet. Tradisjonelt har den viktigste verdiskapning skjedd gjennom fiskeriene som i Barentshavet forvaltes sammen med Russland gjennom den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen.

I tillegg til at Barentshavet er basis for en viktig tradisjonell fiskerivirksomhet, er området nylig gjenåpnet for helårlig leitevirksomhet på norsk sokkel og det er økende fokus på Barentshavet angående utnyttelsen av petroleumsressursene på russisk side. Transport av olje og gass gjennom området er sterkt økende. Dessuten indikerer nylig framlagte klimascenarier at globale klimaendringer vil ha relativt størst effekt i Arktiske områder.