Gå til hovedinnhold

Barentshavet og Polhavet


HI 036114

Vinterhimmel i Barentshavet. Foto: Erik Joel Steinar Olsen

Det overordnede målet er å etablere kunnskap som grunnlag for å utvikle råd til forvaltningen for alle områder som angår havets ressurser og miljø i Barentshavet.

Oppgaver / delmål

 • Ressursovervåkning og forvaltningsrådgivning for fiskebestander
 • Forvaltningsplan Barentshavet
 • Samarbeid med Russland
 • Miljøovervåking og forvaltningsrådgivning inkludert miljøgifter og radioaktivitet
 • Bidra til utvikling av økosystembasert forvaltning
 • Kartlegging av bunn og bunnhabitater
 • Forskningsformidling og implementering av forskningsresultater

Les mer om programmets bakgrunn her

Vinter i Barentshavet ved Bjørnøya. Foto: Monika Sæle

Hovedaktiviteten er rettet mot følgende:

Rådgivning til Den norsk-russiske fiskerikommisjon

Generelt gjelder dette bestandsvurdering, prognoser, evaluering høstingsregler, bedring av metodikk, langtidsutbytte, inkorporering av økosystemparametre i assessmentene, kvalitetssikring, prøvetaking av fangster etc. Presentasjon i ICES/ACFM.

Sluttresultat gjort operativ i konkret rådgivning til årlige møter i norsk russisk fiskerikommisjon. Av spesielle element kan nevnes:

 • Ufordinger ved estimering av og behandling av russiske IUU-fangster i bestandsberegning for nordøstarktisk torsk
 • Evaluering av høstingsregel for nordøstarktisk sei og hyse
 • Rapport om forventet langtidsutbytte for torsk inkludert økosystemelement
 • Videreutvikle estimering av loddebestanden før gyting

Rådgiving til FKD og styringsgruppen i forbindelse med Forvaltningsplan Barentshavet

Generelt gjelder dette overvåking miljøparametre, bentos, biodiversitet, indikatorberegning og -utvikling. Ledelse av overvåkingsgruppen og deltagelse i Risikogruppen for Forvaltningsplan Barentshavet. Resultater operative i årlig rapport (1. mars) til interdepartemental styringsgruppe. Spesielle elementer kan nevnes:

 • Videreutvikle indikatorer for bruk i overvåkingen av miljøparametre i Barentshavet
 • Ledelse av økosystemtokt i Barentshavet i august-september (3 norske og 2 russiske fartøyer)

Implementeringsorientert metodeutvikling til å støtte opp under ovennevnte oppgaver

Hovedfeltene her er målemetodikk og redskapsutvikling: Som eksempel kan nevnes utvikling av undervanns trådløst sensornettverk og utvikling av pelagisk trål for fangst av torsk og hyse.

Samarbeidet med Russland

Forsknings- og rådgivningsprogram Barentshavet ser på forskersamarbeidet med Russland som helt sentralt, og det legges opp som en integrert del av programmets virksomhet.

Det er avholdt felles forskermøte i Murmansk, norsk-russisk workshop i survey development i Bergen, og et felles symposium i Tromsø hvor hovedtemaet var 50 års forskersamarbeid. Publikasjoner og felles rapporter (bl.a. til Den norsk-russiske fiskerikommisjon) er utarbeidet, og det er arrangert fellestokt (bl.a. økosystemtoktet i august-september) med utveksling av personell.

Forskningsfartøyet "Johan Hjort" i Barentshavet. Foto: Erik Joel Steinar Olsen