Gå til hovedinnhold

Fortsatt god miljøtilstand i Norskehavet


HI 028213

Knølhval som spiser makrell. (Matteo Bernasconi / Havforskningsinstituttet)

Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god, med få unntak. Det er ikke funnet tydelige effekter av klimaendringer i økosystemet. Dette er konklusjonen i en ny statusrapport for Norskehavet.

Unntakene fra god miljøtilstand gjelder sjøfugl, selarten klappmyss og forurensning i lever fra enkelte fiskearter og i kveitefilet fra Sklinnadjupet. Forurensningsnivået i havområdet er for øvrig stabilt eller avtagende. Marint avfall domineres av plast i ulike størrelser, og plastavfall er funnet i ulik mengde både i overflata, i de frie vannmassene og på bunnen.

I Nordsjøen og Barentshavet er det påvist tydelige biologiske effekter av klimaendringer, mens det ikke er dokumentert tilsvarende endringer i Norskehavet. Det er imidlertid vanskeligere å oppdage effekter av klimaendringer i Norskehavet på grunn av mindre data.

Temperaturen avgjørende

Temperaturen er avgjørende for livet i havet. Høye temperaturer kan endre produktiviteten og bane vei for at sydligere arter etablerer seg i området. Siden midten av 1990-tallet har temperaturen økt betydelig. Etter det har den vært høy i mesteparten av tida, fordi vannet som strømmer inn har vært relativt varmt. I 2017 og 2018 har dette vannet vært kjøligere, men temperaturen har likevel ikke gått ned fordi varmetapet til atmosfæren har vært lavt på grunn av økning av sørvestlige og varme vinder.

Høyere temperaturer har gjennom flere tiår gitt mindre havis i den nordlige delen av Norskehavet. Tap av is må forventes å skape store endringer i økosystemene i områdene som er påvirket av dette.

Havforsuring ser ut til å skje raskere i deler av Norskehavet enn globalt. Det er usikkert hvilke effekter dette kan ha på økosystemet.

Høstes bærekraftig

De store kommersielle og økologisk viktige fiskebestandene, som makrell, kolmule og sild, høstes bærekraftig og viser stabilt høye bestander. Mengden dyreplankton, den viktigste matkilden for disse bestandene, avtok betydelig fra tidlig på 2000-tallet og frem til 2009. Etter dette har planktonmengden økt og er nå på langtidsgjennomsnittet.  

Dette er noen av de viktigste trekkene i status for miljøet i Norskehavet slik den rapporteres av overvåkingsgruppen for de helhetlige forvaltningsplanene. Overvåkingsgruppen skal bidra til god samordning og utvikling av overvåkingen i norske havområder. Den skal bidra til en samlet vurdering av tilstand og utvikling i de marine økosystemene, som utgjør en del av grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet i 2020. Gruppen er satt sammen med deltagere fra 12 direktorater/tilsyn, forvaltnings- og forskningsinstitusjoner og ledes av Havforskningsinstituttet. Mer informasjon om Overvåkingsgruppen finnes på http://www.imr.no/overvakingsgruppen.

Hovedgrunnlaget for statusrapporten er Overvåkingsgruppens indikatorer for Norskehavet og er publisert på miljostatus.no i sin helhet.  

Du kan lese rapporten her.