Gå til hovedinnhold

Har undersøkt norsk oppdrettsfisk for uønskede stoffer


Skjæring av oppdrettslaks

Prøvene av oppdrettsfisk kommer inn til HI i stykker før de blir homogeniserte, tørket og malt til pulver. 

Fotograf: Helge Skodvin/ Havforskningsinstituttet

I 2021 ble 14 135 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoffer. Nivåene av legemidler og miljøgifter er under grenseverdi, viser resultatene. 

På oppdrag for Mattilsynet analyserer Havforskningsinstituttet kontinuerlig innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og miljøgifter i norsk oppdrettsfisk. Dette er en del av arbeidet med å sikre trygg oppdrettsfisk.

I 2021 ble det analysert 2827 prøver, bestående av totalt 14 135 oppdrettsfisk. Fiskene blir analysert i samleprøver, som består av fem fisk fra samme merd.  

– Nivåene av både legemidler og miljøgifter var under grenseverdi, sier forsker Annette Bernhard.

Overvåkningsprogrammet er en del av et større EU-pålagt overvåkningsprogram på animalske matvarer. I Norge står Mattilsynet for prøvetakingen av oppdrettsfisk, mens HI-forskerne analyserer og rapporterer resultatene.  

Skal representere all norsk oppdrettsfisk

En tredjedel av prøvene ble analysert for ulovlige stoffer, og disse prøvene ble tatt av alle livsstadier hos fisken.

Resten av prøvene ble tatt på slakteri og analysert for rester av uønskede stoffer, som omfatter både lovlig brukte veterinære legemidler, men også miljøgifter.

Mesteparten av prøvene var oppdrettslaks, men forskerne sjekket også regnbueørret, ørret, kveite, piggvar, røye, torsk og flekksteinbit. Prøvene skal være representative for norsk oppdrettsfisk som helhet.

Fant rester av fargestoff

Prøvene ble analysert for ulovlige stoffer, som for eksempel stoffer med anabole effekter eller ulovlige legemidler.  

Det ble påvist rester av fargestoffet krystallfiolett i to prøver av oppdrettslaks. Mattilsynet startet oppfølging av prøvene, og konkluderte med at funnet ikke skyldtes ulovlig bruk, men sannsynlig forurensing av prøvene under prøvetakingen.

– Utenom dette fant vi ikke rester av ulovlige stoffer i noen av prøvene, sier Bernhard.

Lusemidler under grenseverdi

Prøvene ble også analysert for en rekke godkjente legemidler, som antibiotika, bedøvelsesmidler eller legemidler brukt mot parasitter.

Det ble funnet rester av lusemidlene emamektin og lufenuron, men nivåene var under grenseverdi.

I tillegg ble det funnet rester av cypermetrin i flere prøver. Cypermetrin er et insektmiddel, som kan bli brukt som lusemiddel, men blir også brukt som plantevernmiddel og kan dermed overføres til fisken via fôret.

Det ble ikke funnet rester av andre lovlige brukte legemidler.

Ingen overskridelser av miljøgifter

For miljøgifter er det satt øvre grenseverdi for dioksiner, dioksinlignende PCB, sum PCB-6 og tungmetallene kvikksølv, bly og kadmium.

Årets overvåkningsresultater viste at nivåene i oppdrettsfisk ikke overskrider grenseverdiene for miljøgifter.

Rapport:

Annette Bernhard, Atabak Mahjour Azad og Rita Hannisdal. "Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances, and contaminants in farmed fish-Annual report for 2021." Rapport fra Havforskningen 2022-26. Gå til nettrapport.