Gå til hovedinnhold

Utslipp fra oljenæringen kan spores i havbunnen


Prøvetakningsutstyr på vei fra båt og ned i havet, like ved en oljeplattform

Forskerne har funnet spor av utslipp fra oljenæringen i Nordsjøen helt nord til Barentshavet. 

Barium er et grunnstoff som finnes naturlig i havbunnen. Men oljenæringen slipper også stoffet ut i havet i forhøyete konsentrasjoner – i det vi kaller produsert vann. 

Produsert vann er et av de største biproduktene ved olje- og gassproduksjon. Svært store volum slippes ut, slik at selv stoffer som finnes i lav konsentrasjon i det produserte vannet slippes ut i store mengder.

 – Produsert vann inneholder en rekke miljøgifter, og kan ha opptil flere tusen ganger høyere konsentrasjoner av barium enn i sjøvann, sier forsker Hilde Elise Heldal ved Havforskningsinstituttet (HI). 

Undersøkte nivåene i havbunnen 

For å finne ut om forekomsten av barium på havbunnen har økt som følge av utslipp fra oljenæringen, har forskerne studert hvor mye barium som fins i bunnsedimentene i forskjellige områder.  

Sedimenter er det store deler av havbunnen består av – små partikler og rester av døde dyr og planter avsatt over mange, mange år. I ulike lag, som en bløtkake, der det eldste laget er nederst og de nyere kommer oppå. 

Dataene er samlet inn gjennom kartleggingsprogrammet Mareano. Prøvene er hentet fra 243 forskjellige lokaliteter i Norskehavet og Barentshavet. 

For å finne områder med forhøyete barium-nivåer har forskerne først korrigert analyseresultatene for naturlige variasjoner. Så er dataene analysert ved hjelp av statistisk modellering.  

Fant forhøyede verdier på 73 av 243 stasjoner 

HI deltar i studien sammen med forskere fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

 – På 73 av 243 lokaliteter finner vi forhøyede konsentrasjoner av barium i de øvre sediment-lagene, sier forsker Hallvard Haanes ved DSA. 

Disse sediment-lagene er avsatt etter oljenæringens oppstart på 1970-tallet.

Forskerne fant blant annet forhøyede nivåer i viktige fiskeriområder som Lofoten og det vestlige Barentshavet.

Disse områdene har tidligere blitt utpekt som mulige problemområder av forskere som har modellert spredning av radium i norske havområder. 

langt gjennomsiktig rør med gjørme inne i, linjal ved siden av
Sedimentkjerne samlet inn i forbindelse med Mareano-programmet. Denne kjernen er omtrent 35 cm lang, og representerer flere hundre, kanskje tusen år med avsetninger på havbunnen. Alderen på lagene øker nedover i kjernen. – Det er samlet inn svært mange slike kjerneprøver i Mareano. Flesteparten av kjernene er analysert for barium, men ikke radium, forteller forsker Henning Jensen ved NGU. Foto: NGU/Mareano 

Ingen trussel for kvaliteten på norsk sjømat 

– Det er viktig å understreke at dette likevel ikke er noen form for trussel mot kvaliteten på norsk fisk og sjømat. Nivåene av barium løst i sjøvann er langt under grensen for det som vil gi toksiske effekter. Vi vet også at marine organismer nær offshoreinstallasjoner ikke tar opp barium i noe særlig grad, sier HI-forsker Heldal.  

– Men det er viktig kunnskap for norsk forvaltning, spesielt for de som skal forvalte petroleumsvirksomheten i Norge.  

Les også: Bruker ny metode for å spore utslipp av radioaktivitet fra olje- og gassnæringen

Kan bruke metoden til også å finne områder med radioaktivt radium

Studien på barium springer ut av forskningsprosjektet «NORM in Norwegian Marine Areas», der fokus var radium-226 og radium-228.

Dette er radioaktive stoffer som både finnes naturlig i det marine miljø og som blir sluppet ut i havet i forhøyete konsentrasjoner med produsert vann. 

Barium og radium er kjemisk svært like, og det kan trekkes paralleller mellom hvordan de to grunnstoffene oppfører seg i havet. 

– Kunnskapen vi nå har om barium kan også brukes til å si noe om hvordan radioaktivt radium kan spre seg og hope seg opp i det marine miljø, sier Haanes.

Referanse  

Hallvard Haanes, Henning K.B. Jensen, Aivo Lepland, Hilde Elise Heldal. Increased barium levels in recent marine sediments from the Norwegian and Barents Seas suggest impact of hydrocarbon drilling and production, Marine Pollution Bulletin, Volume 186, 2023.

LENKE: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114478