Gå til hovedinnhold

Økosystemtoktet: Slik har første uken gått

Fartøy fra fire ulike nasjoner er nå ute på årets makrell-økosystemtokt.

Fra norsk side leier vi de pelagiske trål-/ringnotfartøyene «Eros» og «Vendla». Overflatetrål brukes for å estimere makrellmengden, mens data fra ekkoloddet brukes til å estimere mengde sild og kolmule.

De to norske fartøyene har så langt dekket nordlige Nordsjøen og sørlige Norskehavet. Været har vært upåklagelig denne første uken av toktet, og progresjonen har vært veldig god.

Det er for tidlig i toktet til å trekke konklusjoner angående mengde eller utbredelse sammenlignet med tidligere år, og foreløpig har vi registrert lite makrell nært norskekysten. Lenger ute i Norskehavet har det vært mer makrell, men foreløpig har vi ikke registrert høye konsentrasjoner noe sted.

Kart over norskekysten med røde prikker som viser fangsten på makrell. Kartet viser at det foreløpig har vært fanget lite makrell langs kysten
Figur 1. Foreløpig fordeling av makrellfangster (kg).

Makrellen i Nordsjøen var hovedsakelig 1–4 år gamle individer, mens det i sørlige Norskehavet har vært en større spredning i alderen. Hittil indikerer ikke mengde og aldersfordeling i fangstene noen nye særskilt sterke årsklasser i makrellbestanden.

I Norskehavet har gjennomsnittsvekten på makrellen vært 350–400 gram.

Et kart over norskekysten med blå prikker som viser gjennomsnittsstørrelsen på makrell.
Figur 2. Gjennomsnittsvekt (kg) på makrellen i fangstene. 

Vi registrerer også kolmule og sild under toktet. Kolmulen har så langt vært mest ungfisk, og fangstene har vært dominert av 2-åringer. Silden har vært en blanding av nordsjø-, nvg- og norsk sommergytende sild.

Vi har observert enkelte tilfeller av sykdommen «ichthyophonus» hos makrell, men det er ikke klart hvorvidt dette er noe som øker i omfang.