Gå til hovedinnhold

Krill-fiskeriet rundt Sør-Orknøyane er berekraftig


taggete, snøkledde og spisse fjell i tåke i horisonten, blått bølgete hav fremst

Sør-Orknøyene sett frå forskingsfartøyet Kronprins Haakon, på tokt i Sørishavet i 2020. 

Fotograf: Oda Linnea Brekke Iden/HI

Det tyder oppsummeringa etter ti år med overvaking på. 

– Vi har sett på dei ti første åra med overvaking av krillen rundt Sør-Orknøyane, fortel HI-forskar Georg Skaret. 

Området er det viktigaste for krillfisket i Sørishavet. Det er berre Noreg som jamleg overvakar det vesle krepsdyret her.

Havforskingsinstituttet (HI) står for overvakinga i samarbeid med fartøya som fiskar krill i det heller utilgjengelege området.  

– Vi finn ingen trend i korleis bestanden utviklar seg gjennom heile tiårsperioden i dette området, seier Skaret.

–  Vi finn som venta stor variasjon frå år til år, men likevel er variasjonen mindre enn i andre krillrike område som Sør-Georgia og Sør-Shetland, seier Skaret.

Dette understreker at Sør-Orknøyane er ein ‘hotspot’ for krill i Sørishavet.  

nærbilde av røde og rosa krill som ligger sammen på hvitt underlag
Liten, men avgjerande: Krill spelar ei stor rolle i økosystemet lengst sør på kloden. Her frå krilltokt i 2020. Foto: Bahar Mozfar/HI 

Flåten fiskar etter føre-var-prinsipp 

For å finna ut kor stor bestanden er, har forskarane brukt akustikk. 
 
–  Det er områda langs sokkelkanten nord for Sør-Orknøyane som har dei største krill-mengdene. Grunna straumforhold har krill ein tendens til å samla seg i område med markante skifte i djup. Der samlar det seg ofte planteplankton som krillen beitar på. Det er her flåten fiskar krill. 

Havforskarane har også brukt mengdeberekningane til å evaluera om det historiske krillfisket i dette området har vore berekraftig etter CCAMLR sine føre-var-kriteriar til forvaltning. 

– Resultata våre indikerer at fiskeriet har vore i tråd med føre-var prinsippet. 

Referanse   

G Skaret and others, Distribution and biomass estimation of Antarctic krill (Euphausia superba) off the South Orkney Islands during 2011–2020, ICES Journal of Marine Science, 2023. 


 

Antarktisk krill

​​​​​​​​​​​​​​en enkelt lysrosa krill ​​​​​​​

Maks storleik: 60 mm og 2 gram
Levetid: 6–7 år
Leveområde: Sør for Polarfronten i Sørishavet, som omgir det antarktiske kontinent
Mat: Primært planteplankton
Om bestanden: Store delar av økosystemet i Sørishavet er sentrert rundt krill. Den antarktiske krillen er viktig som matkjelde for fisk, sjøpattedyr og sjøfugl.