Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


kolmule

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober 2009. 

Anbefalt kvote 2010: 540 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 384 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 606 000 tonn

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Årsklassene 2005-2008 er blant de laveste observerte. Disse svake årsklassene har ført til en nedgang i gytebestanden fra den historiske toppen i 2003-2004 på mer enn 7 millioner tonn til 3,6 millioner tonn i begynnelsen av 2009. Gytebestanden i 2010 ventes å være ca 3,0 millioner tonn, for deretter å gå ned til ca. 2,6 millioner tonn i 2011.

Høstingsregel

Kyststatene Norge, EU og Færøyene ble i 2008 enige om en høstingsregel der kvoten skal tilsvare en fiskedødelighet på 0,18 når gytebestanden er over 2,25 millioner tonn. Hvis bestanden er mindre skal en lavere fiskedødelighet legges til grunn. ICES har vurdert denne planen som forenlig med prinsippene for føre-var forvaltning.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til avtalt forvaltningsplan, som innebærer en kvote på 540 000 tonn i 2010. Selv om den vedtatte forvaltningsplanen følges ventes gytebestanden i 2011 å bli redusert med 14 % i forhold til 2010. Nedgangen i gytebestanden er ventet å fortsette på kort sikt hvis rekrutteringen fortsetter å ligge på de siste års lave nivå.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,51
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,32
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,18
Ventet fiskedødelighet i 2009: F = 0,18
Ventet gytebestand i 2010: 3,0 millioner tonn