Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk torsk


cod

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 577 500 tonn
Anbefalt kvote 2009: 473 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 525 000 tonn


Status:

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, og beskatningen er bærekraftig. Gytebestandens størrelse er over føre-var-nivået, noe den har vært siden 2002. Fiskedødeligheten har blitt redusert betydelig fra godt over kritisk nivå (Flim) i 1999 til under føre-var-nivået i 2008. Toktene indikerer at 2006-2008-årsklassene er under gjennomsnittet.  
Sammenliknet med bestandsvurderingen for ett år siden er bestanden i 2008 justert noe opp; 11 % for totalbestand og 18 % for gytebestand. Fiskedødeligheten for 2007 er justert noe ned (reduksjon med 0,05).
 

Høstingsregel

Den vedtatte høstingsregelen gir en kvote i 2010 på 577 500 tonn. Høstingsregelen vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon er av ICES vurdert å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen. Det urapporterte fisket fører til at risikoen for å komme over kritisk fiskedødelighetsnivå øker. ICES påpeker at forvaltningsregelen ikke har blitt skikkelig håndhevet, siden urapporterte landinger har gitt en betydelig høyere beskatning enn det regelen forutsetter. Alle beregninger forutsetter at all fangst avregnes mot totalfangsten.  
 

Forvaltningsråd

De urapporterte landingene ble ifølge de foreliggende beregningene redusert fra 166 000 tonn i 2005 til 15 000 tonn i 2008. Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og undergraver målsettingene i den vedtatte høstingsregelen. Tiltak for å stoppe urapportert fiske er påkrevd. Havnestatskontrollen som Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) innførte fra 1. mai 2007 har trolig medvirket til reduksjonen i urapporterte landinger. I reguleringen av fiskeriet på denne bestanden må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og uer.
 

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES. Ved kvotefastsettelsen for 2009 ble forvaltningsregelen fraveket, en praksis ICES ikke anser for å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Det er protokollfestet i Den norsk-russiske fiskerikommisjon at man for 2010 skal gå tilbake til å følge forvaltningsregelen.

Begrensningen i høstingsregelen på maksimum 10 % årlig endring i totalfangsten tilsier en totalkvote (TAC) i 2010 på 577 500 tonn. Uten denne begrensningen ville forvaltningsregelen gitt en kvote på 765 000 tonn, som er like under føre-var-nivået på 776 000 tonn. Ifølge ICES’ vurderinger har det langsiktige fordeler å bruke forvaltningsplanen ved kvotefastsettelsen for 2010 framfor å legge fangsten på føre-var-nivået.

Gytebestandsnivået er rekordhøyt, mens totalbestandsnivået er over langtidsgjennomsnittet. Da de årsklassene som ennå ikke er kommet inn i fisket er under middels, ventes bestanden å stabilisere seg på dette nivået i de kommende år dersom forvaltningsregelen følges. Mattilgangen er for tiden god siden loddebestanden er høy og andre byttedyrbestander også er på et rimelig nivå. Vekst og kjønnsmodning ser ut til å være stabil.
 

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 460 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Antatt fiskedødelighet i 2009: 0,30. Denne er satt lik fiskedødeligheten i 2008.
Ventet gytebestand i 2010: 1353 000 tonn. 

Torsk-totalfangst450.jpg

Nordøstarktisk torsk. Totalfangst (hele søyler), norsk fangst (rød del av søylene), andre lands fangst (grønn del av søylene), og IUU-fiske (svart del av søylene). Tall i tusen tonn.

Illustrasjontorsk2a450.jpg

Figurene viser utviklingen i fangster, fiskedødelighet rekruttering og gytebiomasse.