Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøsild


sild tdlw web

Sammendrag av ICES sine anbefalinger juni 2009 for nordsjøsild:

Anbefalt kvote for 2010: 164 300 tonn for direktefisket etter sild i Nordsjøen
Avtalt kvote for 2009: 171 000 tonn for direktefisket etter sild i Nordsjøen
Anbefalt kvote for 2009: 171 000 tonn direktefisket etter sild i Nordsjøen
 

Status

Rekrutteringen til nordsjøsildbestanden har vært dårlig i årene etter den gode 2000-årsklassen. Det er risiko for at bestanden har redusert reproduksjonsevne, men bestanden fiskes bærekraftig. Gytebestanden har vært under føre-var-grensen siden 2006, og ventes å være det også i 2009.

Forvaltningsråd

I november 2008 vedtok EU-Norge en justert forvaltningsplan som tar hensyn til de siste års dårlige rekruttering. ICES har evaluert forvaltningsplanen og konkludert med at planen er i samsvar med føre-var tilnærmingen.

ICES sitt råd for 2010 er basert på denne forvaltningsplanen og tilrår en fangst i det direkte sildefisket på 164 300 tonn og 10 400 tonn som kvotetak for bifangst for EU-flåten. Dette tilsvarer en fiskedødelighet på F(0-1 år) = 0,050 og F(2-6 år) = 0,148 per år.

Kommentarer

Ugunstige miljøforhold har de seinere år bidratt til reduksjon både i rekruttering og individvekst. Fangstpotensialet er dermed redusert til under 40 % av langtidsgjennomsnittet. Den realiserte høstingsgraden har lenge vært høyere enn anbefalt, men siste året har fiskedødeligheten blitt betydelig redusert.
Havforskningsinstituttet støtter ICES sine anbefalinger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 800 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 1 300 000 tonn
Tiltaksgrense i gjeldende forvaltningsregel = 1 500 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Målverdi for fiskedødelighet i gjeldende forvaltningsplan: F(2-6 år) = 0,25 og F(0-1 år) = 0,12 per år
Ventet fiskedødelighet i 2009: F(2-6 år) = 0,189 og F(0-1 år) = 0,04 per år
Ventet gytebestand i 2009 = 971 000 tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2009 = 171 000 tonn i det direkte fisket (pluss 15 985 tonn som kvotetak for bifangst i EU-flåten)
Norsk kvote i 2009 = 49 590 tonn
 

Nordsjosild_2010_Figur_1.jpg
Figuren viser bestandsutvikling (TSB = totalbestand, SSB = gytebestand, millioner tonn), fangster (millioner tonn), fiskedødelighet (per år) og rekruttering (milliarder). Rekrutteringen er uttrykt for milliarder ettåringer (0-vinterringer).