Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobis i Nordsjøen


tobis stikker hodet opp av sanden

Tobisen graver seg ofte ned i sandbunnen med den spisse underkjeven sin.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009

Anbefaling for 2010: Forsøksfiske
Anbefalt kvote for 2009: 400 000 tonn.
Avtalt kvote for 2009: 400 000 tonn i EU-sonen. Norsk sone stengt

Status

ICES vurderer tobisbestanden til å stå i fare for å ha redusert reproduksjonsevne (under Bpa). Fiskedødeligheten avtok mellom 2001 og 2007, men  økte igjen i 2008 og 2009. Den nåværende fiskedødeligheten er imidlertid usikker og bestandens tilstand kan ikke vurderes med hensyn til bærekraftig høsting.

Forvaltningsråd

Forvaltningen av tobisfisket bør sikte mot å hindre lokal utarming av tobisfelt, spesielt i områder der predatorer samler seg.
ICES anbefaler at tobisfelt som er påvist ikke å ha kommersielt fangstbare bestander bør stenges til overvåkningsprogram har påvist at de lokale bestandene er blitt gjenoppbygd.  På andre tobisfelt bør det kun tillates fiske i 2010 dersom informasjon fra forsøksfiske viser at bestanden kan gjenoppbygges til over føre-var-nivået (Bpa) i 2011.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestand (Blim) = 430 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 600 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,55
Forventet fiskedødelighet i 2009: 0,69
Forventet gytebestand i 2010 (foreløpige resultat etter endt fiske i 2009): 456 000 tonn
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2010 lar seg ikke tallfeste på grunn av manglende informasjon om 2009-årsklassen.

Havforskningsinstituttets kommentarer

På grunn av den negative utviklingen for tobis i NØS, har Fiskeri- og kystdepartementet bedt Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i samarbeid med næringen om å foreslå et nytt forvaltningsopplegg for tobis i norsk økonomisk sone. Den nye forvaltningen går ut på å stenge av deler av tobisfeltene for fiske. Dette skal sikre bærekraftige lokale gytebestander i hele utbredelsesområdet. Fiskefeltene vil ikke bli avstengt permanent, men vekselvis bli åpnet og stengt.  For 2010 er det foreslått en kvote på 20 000 tonn til forsøksfiske i et begrenset område på Vestbanken.  Det kan bli åpnet for et kommersielt fiske dersom Havforskningsinstituttets tokt i april-mai 2010 tilsier at bestanden er tilstekkelig stor.