Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Blåkveite


105381

Anbefalt fangst 2011: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2010: under 13 000 tonn
 

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter. Total bestand viser jevn økning i 2005-2009 mens gytebestanden (hunnfisk) har vist nedgående trend i samme periode unntatt i 2009. Selv om rekrutteringen ligger klart under historisk gjennomsnitt på 60-tallet var den i 2008 vesentlig over gjennomsnittet etter 1980 og den har vist økende trend det siste tiåret. Estimat for rekruttering i 2009 er noe usikkert. Landingene i 2009 (13 000 tonn) var på nivå med ICES' anbefaling.

Forvaltningsråd

Rådet for bestanden er det samme som i fjor. Det er indikasjoner på vekst i bestanden, men inntil en klar bekreftelse på økt bestandsstørrelse kan ses anbefaler ICES at fangstene holdes på samme nivå som tidligere, dvs. under 13 000 tonn.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Fiskeriuavhengige data (tokt) viser en positiv bestandsutvikling de siste 10-15 årene, men bestandsvurderingen er fortsatt usikker på grunn av alderslesingsproblematikken. Usikkerheten i alderslesingen er fortsatt uløst, og arbeid som pågår har vist at denne usikkerheten mest sannsynlig er større enn tidligere antatt. Dette arbeidet blir det lagt stor vekt på slik at man i nærmeste fremtid håper å løse dette problemet. Når det er fullført må tidsserier reetableres før resultatene kan inngå direkte i forvaltningen.