Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk hyse


hyse

Anbefalt kvote 2011: 303 000 tonn
Anbefalt kvote 2010: 243 000 tonn
Avtalt kvote 2010: 243 000 tonn

ICES klassifiserer hysebestanden til å ha god reproduksjonsevne og bærekraftig beskatning. Størrelsen på gytebestanden har vært over føre-var grensen siden 1990.  Fiskedødeligheten ble redusert fra et nivå over det kritiske i 1988 til under føre-var-nivået i 2000-2002, og har siden ligget rundt føre-var-nivået. Rekruttering som 3-åringer av hyse har vært ved eller over gjennomsnittet siden 2000 og årsklassene 2004-2006 er vurdert som meget sterke. Toktene viser at årsklassene 2007 og 2008 er under gjennomsnittet mens 2009 er litt over gjennomsnittet.

Høstingsregel

Høstningsregelen, vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon i 2007, er av ICES vurdert å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen. ICES mener at biologiske referansepunkter bør revurderes.

Forvaltningsråd

Begrensningen i høstingsregelen på maksimum 25 % årlig endring i totalfangsten tilsier en totalfangst (TAC) i 2011 på 303 000 tonn. Denne framskrivingen forutsetter at all fangst, inkludert urapportert fiske, avregnes mot totalfangsten.

Hovedkilden til usikkerhet i beregningene av bestanden er usikkerheten i landingene. Det er beregnet urapporterte landinger for årene 2002-2008 som varierer mellom 6 000 tonn og 40 000 tonn. Dette problemet synes å ha minket de siste årene og er vurdert som ubetydelig for 2009. Det foreligger ikke noen estimater av utkast som man vet kan være et problem.

Det er viktig at forvaltningsmyndighetene fortsetter arbeidet med en klargjøring rundt omfanget av urapporterte landinger. Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og undergraver målsettingene i den vedtatte forvaltningsregelen.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre. Det er ingen tvil om at den nåværende bestanden er på et høyt nivå, men det er usikkert hvor høyt nivået er sammenlignet med historiske størrelser på bestanden da det ser ut som vi er inne i en periode hvor vi overvurderer bestanden.  Årsakene til dette er ikke fullt ut forstått, men antas å skyldes usikkert uttak pga IUU fiske, mangelfull prøvetaking, og potensielle problemer med utkast. I motsetning til torsken er ikke fødetilgangen til hyse systematisk kartlagt.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 80 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,49
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Ventet fiskedødelighet i 2010: F = 0,31
Ventet gytebestand i 2011: 444 000 tonn

 

Fiskedodelighet_nordostarktisk_hyse.jpg

 

 

Gytebestand_nordostarktisk_hyse.jpg

 

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse for nordøstarktisk hyse.