Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk torsk


torsk2

Anbefalt kvote 2011: 703 000 tonn
Anbefalt kvote 2010: 577 500 tonn
Avtalt kvote 2010: 607 000 tonn

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, og beskatningen er bærekraftig. Gytebestandens størrelse er over føre-var-nivået, noe den har vært siden 2002. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig fra godt over kritisk nivå (Flim) i 1999 til under føre-var-nivået i 2007, og er nå nær den laveste verdien som er observert i etterkrigstiden. Toktene indikerer at 2007-2009-årsklassene er under gjennomsnittet. 
Basert på en rapport fra den felles norsk-russiske analysegruppen som beregner totalfangsten av torsk, ble IUU (Illegal, Urapportert og Uregulert)-fangstene satt til null.
Sammenliknet med bestandsvurderingen for ett år siden er bestanden i 2009 så godt som uendret; endringene er under 5 % både for  totalbestand og gytebestand. Fiskedødeligheten for 2008 er justert noe opp (økning med 0,02).

Høstingsregel

I høstingsregelen vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon ble det høsten 2009 lagt inn en ekstra klausul; at fiskedødeligheten ikke skal falle under 0,30 dersom gytebestanden er over føre-var-nivået. Forvaltningsregelen med denne ekstra klausulen ble i år evaluert av ICES og funnet å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Den vedtatte høstingsregelen gir en kvote i 2011 på 703 000 tonn. Alle beregninger forutsetter at all fangst avregnes mot totalfangsten. 

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen. I reguleringen av fiskeriet på denne bestanden må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og uer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 460 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Antatt fiskedødelighet i 2010: 0,28. Denne er satt lik fiskedødeligheten i 2009.
Ventet gytebestand i 2011: 1 488 000 tonn.
Anbefalt kvote 2010: 577 500 tonn
Avtalt TAC 2010: 607 000 tonn
Anbefalt TAC 2011: 703 000 tonn

Gytebestand_nordostarktisk_torsk.jpg

Fiskedodelighet_nordostarktisk_torsk.jpg

Figurene viser utviklingen i gytebiomasse og fiskedødelighet for nordøstarktisk torsk.