Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøsild


105563

Anbefalt kvote 2011: 188 900 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2010: 164 300 tonn i  direktefisket

Avtalt kvote 2010: 164 300 tonn i direktefisket

Dette er sammendrag av ICES sine anbefalinger juni 2010 for nordsjøsild.

Status

Rekrutteringen til nordsjøsildbestanden har vært dårlig i årene etter den gode 2000-årsklassen. Det er risiko for at bestanden har redusert reproduksjonsevne, men bestanden fiskes bærekraftig. Gytebestanden har vært under føre-var-grensen siden 2006, men ventes å komme over føre-var grensen i løpet av 2010.

Høstingsregel

I november 2008 vedtok EU-Norge en justert forvaltningsplan som tar hensyn til de siste års dårlige rekruttering. ICES har evaluert forvaltningsplanen og konkludert med at planen er i samsvar med føre-var tilnærmingen.

Forvaltningsråd

ICES sitt råd for 2011 er tredelt. Forvaltningsplanen gir en fangst i det direkte sildefisket på 188 900 tonn og 16 200 tonn som kvotetak for bifangst for EU-flåten. Denne fangsten svarer til den maksimale økningen (15 %) som planen tillater fra 2010 til 2011. Dette tilsvarer en fiskedødelighet på F(0-1 år) = 0,050 og F(2-6 år) = 0,121 per år. Føre-var og maksimalt langtidsutbytte tilnærmingen tilrår en fangst i det direkte sildefisket på mindre enn 371 200 tonn og  15 200 tonn som kvotetak for bifangst for EU-flåten. Dette tilsvarer en fiskedødelighet på F(0-1 år) = 0,050 og F(2-6 år) = 0,25 per år.

2009 årsklassen er estimert til å være på samme lave nivå som årsklassene fra 2001-2008. ICES antar derfor at rekrutteringen vil forbli på et lavt nivå. Høstingsregelen har vist å være et effektivt redskap for å sikre fortsatt beskatning samt bevaring av Nordsjøsildbestanden. Høstingsregelen bør derfor følges og dens beregnede TAC (188 900 tonn) overholdes.

 

Kommentarer

Den realiserte høstingsgraden var lenge høyere enn anbefalt, men de to siste årene har fiskedødeligheten blitt betydelig redusert.
 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 800 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 1 300 000 tonn
Tiltaksgrense i gjeldende forvaltningsregel = 1 500 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Målverdi for fiskedødelighet i gjeldende forvaltningsplan: F(2-6 år) = 0,25 og F(0-1 år) = 0,05 per år
Ventet fiskedødelighet i 2010: F(2-6 år) = 0,12 og F(0-1 år) = 0,029 per år
Ventet gytebestand i 2010 = 1 317 000 tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2010 =  164 300 tonn i det direkte fisket (pluss 13 587 tonn som kvotetak for bifangst i EU-flåten)
Norsk kvote i 2010 = 47 647 tonn
 

Kvoteråd nordsjøsild 2011a

Kvoteråd nordsjøsild 2011b

Figuren viser bestandsutvikling (TSB = totalbestand, SSB = gytebestand, millioner tonn), fangster (millioner tonn), fiskedødelighet (per år) og rekruttering (milliarder). Rekrutteringen er uttrykt for milliarder ettåringer (0-vinterringer).