Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål


110120

Anbefalt kvote for 2011: ingen fangst.
Anbefalt kvote 2010: 434 000 tonn landinger.

Dette er et sammendrag av ICES sine anbefaling fra  oktober 2010 for første halvår av 2011. Det vil bli gitt er oppdatert råd i juni 2011 for andre halvår.

Status

De siste beregninger viser at bestanden har full reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten har vært lavere enn naturlig dødelighet og den har avtatt i de seinere år til betydelig under langtidsgjennomsnittet (0,6). Rekrutteringen i 2007 og 2008 var omkring langtidsgjennomsnittet, mens den var betydelig over gjennomsnittet i 2009. Rekrutteringen i 2010 var maget lav. Med den nåværende fiskedødelighet påvirkes bestanden mest av naturlige prosesser.

Forvaltningsråd

Selv ved 0 fangst i 2011 vil gytebestanden falle under føre-var-grensa i 2012.
Kommentar fra Havforskningsinstituttet
Eksisterende tiltak for å redusere bifangst av konsumarter bør opprettholdes eller forbedres. Havforskningsinstituttet støtter ICES sine anbefalinger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var-gytebestand = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Føre-var fiskedødelighet =ikke definert

Fiskedødelighet i 2009: F (1-2 år) = 0,23
Gytebestand i 2010 = 259 000 tonn


Oyepal1.jpg

Oyepal2.jpg

Figurene viser utviklingen i fangst, fiskedødelighet, rekruttering og gytebiomasse.