Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen


rodspette foto ingunn bakketeig

Anbefalt kvote 2011: 64 200 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 63 800 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 63 800 tonn landinger


Dette er et sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2010 for rødspette i Nordsjøen:

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig.

Høstingsregel

EU har en høstingsregel som ikke er formelt godkjent av Norge. ICES arbeider med evalueringen av planen.

Forvaltningsråd

Føre-var-tilnærmingen gir rom for konsumlandinger helt opp til 144 000 tonn i 2011. En omlegging mot maksimering av langtidsutbytte tilsier 64 200 tonn konsumlandinger og et utkast på 41 700 tonn.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ anbefalinger.

Føre-var fiskedødelighet er for denne bestanden forholdsvis høy (0,60). Den fiskedødelighet som anbefales for omlegging mot maksimering av langtidsutbytte er betydelig mindre (0,23) og gir dermed en tilsvarende lavere fangst i 2011, men vil sikre en større bestand og høyere fangst på lang sikt.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 160 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 230 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,74
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,60
Ventet fiskedødelighet i 2010: F = 0,24
Ventet gytebestand i 2011: 482 000 tonn

Rodspette_fangst_og_fiskedodelighet.jpg

Rodspette_rekruttering_og_gytebiomase.jpg

Figurene viser utviklingen i fangst, fiskedødelighet, rekruttering og gytebiomasse.