Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen


sei

Anbefalt kvote for 2011: 103 000 tonn landinger
Anbefalt kvote for 2010: 118 000 tonn landinger
Avtalt kvote for 2010: 118 000 tonn landinger

Dette er sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2010 for sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland: 

Status

Det ble ikke gjort ny bestandsberegning i år, delvis på grunn av manglende norsk toktinnsats og mangelfulle franske data. Framskriving av fjorårets beregning tilsier at bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig.

Forvaltningsråd

Forvaltningsplanen og hensynet til maksimalt langtidsutbytte tilsier landinger i 2011 på 103 000 tonn. Utkast anses å være lite og er ikke med i beregningene.

Nøkkeltall Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 106 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 200 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,6
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,4
Ventet fiskedødelighet i 2010 (F) = 0,29
Ventet gytebestand i 2011 = 223 000 tonn

landingar.jpg

biomasse_gytebestand.jpg

Fiskedodelighet.jpg

Rekrutering_ettaringer.jpg

 Figurene viser utviklingen i fangst, gytebiomasse, fiskedødelighet og rekruttering .