Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobis i Nordsjøen


tobis stikker hodet opp av sanden

Tobisen graver seg ofte ned i sandbunnen med den spisse underkjeven sin.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttets råd for tobisfisk i NØS i 2011 og sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2010

Anbefaling for 2011 i NØS: 60 000 tonn, oppdatert råd kommer senest 5. mai 2011.

13. mai 2011: Råd om å øke totalkvoten med ytterligere 30 000 tonn i de åpne underområdene 1a, 2a og 3a. Områdene 4, 5 og 6 forblir stengt.    
Anbefaling for 2010 i NØS: 50 000 tonn

Fiskeri- og kystdepartementet har fra 2011 iverksatt en eksperimentell områdebasert forvaltning av tobis i norsk økonomisk sone (NØS). Med utgangspunkt i denne modellen foreslår Havforskningsinstituttet en kvote på 60 000 tonn i 2011 i områdene 1a, 2a og 3a (se kart) Fisket foreslås åpnet 23. april.  Senest 5. mai skal det gis et oppdatert råd for resten av 2011 baser på nye akustiske toktdata.

ICES vil gi kvoteråd i feburar 2011 etter gjennomføring av dansk skrapetokt.  I foreliggende anbefalinger fra ICES er det kun tegnet opp ulike senarioer og status for de ulike bestandskomponentene.

Tobis_reg_2010v1crop.jpg

Områdeinndeling i norsk sone i Nordsjøen.

Oppdeling i 7 bestandskomponenter

Fram til og med 2010 har ICES behandlet tobis i Nordsjøen som en bestand. I tillegg kommer bestandene ved Shetland og i Skagerrak/Kategatt.  Fra og med 2011 vil tobis i Nordsjøen, Shetland og Skagerrak/Kategatt bli behandler som 7 separate bestander.   Nedenfor er status for bestandene i områdene 1, 2 og 3 beskrevet.   Område 3 dekker de viktigste feltene i norsk sone.

Tobis_ICES_NOS.jpg

ICES' inndeling av tobis i 7 bestandskomponenter og områdeinndelingen i norsk sone.

Doggerbankområdet (område 1)

Status
ICES forventer at bestanden vil ha full reproduksjonskapasitet ved inngangen til 2011 på grunn av høg rekruttering i 2009  Fiskedødeligheten avtok i 2005 fra et høgt nivå, og har siden fluktuert uten noen trend.

Forvaltningsråd område 1
ICES vil gi kvoteråd i februar 2011.  På grunn av den sterke 2009-årgangen viser foreløpige prognoser for 2012 at selv uten noen rekruttering i 2010 vil det være mulig med en kvote på 210 000 tonn i 2011.  Dette vil i så fall resultere i en gytebestand i 2012 på føre-var-grensa på 215 000 tonn. 

Nøkkeltall område 1
Kritisk gytebestand (Blim) = 160 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 215 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert

Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,48

Fiskedødelighet i 2010: 0,41.
Forventet gytebestand i 2011: 456 000 tonn
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2011 lar seg ikke tallfeste på grunn av manglende informasjon om 2010-årsklassen.
 

Omrade_2NY.jpg

Landinger, rekruttering, fiskedødelighet og gytebestand i Doggerbankområdet (1).


Sørøstre del av Nordsjøen  (område 2)

Status
På grunn av lav fiskedødelighet etter 2007 og den sterk 2009-årgangen, er gytebestanden i 2011 beregnet til å ble mer enn dobbelt så stor som føre-var-grensa.
Forvaltningsråd område 2
ICES vil gi kvoteråd i februar 2011.  På grunn av den sterke 2009-årgangen viser foreløpige prognoser for 2012 at selv uten noen rekruttering i 2010 vil det være mulig med en kvote på 53 000 tonn i 2011.  Dette vil i så fall resultere i en gytebestand i 2012 på føre-var-grensa på 100 000 tonn. 

Nøkkeltall område 2
Kritisk gytebestand (Blim) = 70 000 tonn

Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 100 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,10
Fiskedødelighet i 2010: 0,15.
Forventet gytebestand i 2011: 221 000 tonn
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2011 lar seg ikke tallfeste på grunn av manglende informasjon om 2010-årsklassen.
 

Tobis område 2

Landinger, rekruttering, fiskedødelighet og gytebestand i den sørøstre del av Nordsjøen (2).

 

Sentrale østre del av Nordsjøen  (område 3)

Status
Gytebestanden har økt fra et rekordlavt nivå i 2004 da den var på halvparten av grenas for kritisk gytebestand (Blim), til like over føre-var-grensa i 2010. Gytebestanden i 2011 er beregnet til å falle under føre-var-grensa.  Rekrutteringen var over langtidsgjennomsnittet i 2001, men har siden ligget under, dog med betydelig variasjon fra år til år. ICES understreker at datagrunnlaget for område 3 er meget svakt siden de norske data ikke passer inn i modellen som benyttes.

Forvaltningsråd område 3
ICES vil gi kvoteråd i februar 2011.  På grunn av at gytebestanden er under føre-var-grensa i 2011 i kombinasjon med under gjennomsnittlig rekruttering i 2009, vil gytebestanden i 2012 kun kommer over føre-var-grensa (195 000 tonn) dersom rekrutteringen er mer enn 60% av langtidsgjennomsnittet. I tilfelle av lav rekruttering i 2010, er det ikke grunnlag for tobisfiske i område 3 i 2011.

Nøkkeltall område 3
Kritisk gytebestand (Blim) = 100 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 195 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert

Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert

Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,40
Fiskedødelighet i 2010: 0,55.
Forventet gytebestand i 2011: 153 000 tonn 

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2011 lar seg ikke tallfeste på grunn av manglende informasjon om 2010-årsklassen.

Tobis område 4

Landinger, rekruttering, fiskedødelighet og gytebestand i den sentrale østre del av Nordsjøen (2).


Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter ICES sine råd for område 1 og 2.  I norsk del av Nordsjøen (deler av område 3) vil det bli innført områdebasert forvalting i 2011. Akustiske målinger i april/mai 2010 indikerte at bestanden i flere områder i NØS er over-føre-var grensa og at det derfor er grunnlag for tobisfiske neste år.  Hav forskningsinstituttet har gitt et foreløpig råd på 60 000 t i NØS i 2011. Rådet skal oppdateres senest 5. mai 1011 etter gjennomføring av akustisk tokt.

Mai 2011: Råd om å øke totalkvoten med ytterligere 30 000 tonn i de åpne underområdene 1a, 2a og 3a. Områdene 4, 5 og 6 forblir stengt.