Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen


forfra a

Anbefalt kvote 2011: 32 240 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 40 300 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 40 300 tonn landinger

Dette er sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2010 for torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal

Status

Bestanden har redusert reproduksjonsevne og det er risiko for at beskatningen ikke er bærekraftig. Gytebestanden har vokst litt siden 2006.

Høstingsregel

En omforent høstingsregel ble vedtatt av EU og Norge høsten 2008. Denne er vurdert av ICES til å oppfylle føre-var-kriteriene.

Forvaltningsråd

En omlegging mot maksimering av langtidsutbytte tilsier en fangst på 18 100 t i 2011. Beregnete landinger i henhold til forvaltningsplanen er 32 240 tonn i 2011 og et  utkast på om lag 18 000 tonn. Disse landinger svarer til den maksimale reduksjon (15%) som planen tillater fra 2010 til 2011. Denne kvotereduksjonen er for liten til å oppnå den reduksjon i fiskedødelighet som er spesifisert i forvaltningsplanen. Rene føre-var-betraktninger tilsier null fangst.

Toktene tyder på ganske høyt udokumentert uttak. Dette medfører stor usikkerhet i bestandsberegningene.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 70 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,86
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,65
Mål for fiskedødelighet i høstingsregelen: F = 0,4
Ventet fiskedødelighet i 2010: F = 0,85
Ventet gytebestand i 2011: 49 200 tonn

 

Nordsjøtorsk gytebiomasse

Nordsjotorsk_fiskedodelighet.jpg

Nordsjotorsk_fangst.jpg

Nordsjotorsk_rekruttering.jpg

 

Figurene viser utviklingen i gytebiomasse og fiskedødelighet fangst og rekruttering.