Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøsild


IBTS fangst overflatehal CK 0006
Fotograf: Cecilie Kvamme / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2019
311 572
tonn
Anbefalt kvote 2018
517 891
tonn
Avtalt kvote 2018
600 588
tonn
Anbefalt kvote 2019: 291 040 tonn i direktefisket (311 572 tonn totalt)
Anbefalt kvote 2018: 491 355 tonn i direktefisket (517 891 tonn totalt)
Avtalt kvote 2018: 600 588 tonn i direktefisket

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2019 ikke overstiger 311 572 tonn, derav 291 040 tonn i direktefisket (A-flåten).

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) har variert mellom 1,5 og 2,6 millioner tonn i perioden 1998-2017, og har hele perioden vært over MSY Btrigger. Fiskedødeligheten (F) har vært lavere enn FMSY siden 1996. Selv om bestandsstørrelsen har vært stor, har rekrutteringen (R) vært relativt lav siden 2002, og de to dårligste årsklassene siste 30 år har forekommet siste fire år.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å ha vært lavere enn FMSY, Fpa og Flim; og gytebestanden til å være over BTrigger, Bpa og Blim i 2015-2017.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2019 (tonn) Grunnlag F(2-6) i 2019 SSB i 2019 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC**
MSY-tilnærmingen 291 040ˆ
(311 572)ˆˆ
F = FMSY x SSB2019/ MSY BTrigger 0,216 1 162 495 -17,2 -51,5

* SSB i 2019 (høst) sammenlignet med SSB i 2018 (høst).
ˆA-flåten ˆˆ Totalt

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Inngangsdata fra prøvetaking og overvåkningsprogram blir vurdert til å være av god kvalitet.

Bestanden gikk gjennom en metoderevisjon (benchmark) i 2018. Den tidsvarierende naturlige dødsraten (M) ble oppdatert, ved bruk av resultatene fra ICES sin flerbestandsmodell for Nordsjøen, og en metode implementert for å gjøre den konsistent i fremtidige oppdateringer. Nye toktindekser ble lagt til, og bestandsvurderingsmetoden oppdatert. Disse endringene ga mer presise bestandsestimater og redusert bias (avvik) i bestandsvurderingen. Bestandsutviklingen endret seg ikke vesentlig i forhold til bestandsvurderingen fra 2017. Forandringen i naturlig dødelighet resulterte imidlertid i en reskalering av SSB- og F-tidsserien, til nivåer som ligner på 2015-bestandsvurderingen. Referansepunktene ble oppdatert i henhold til dette.

Dekningen i larvetoktet, som bidrar til LAI-indeksen, har blitt redusert de siste årene. Konsekvensen er at evnen til å spore gytekomponenter (sild som gyter i ulike områder til ulik tid) har minket. Romlig forvaltning av nordsjøsildbestanden (NSAS) krever nøyaktig informasjon om mengden av hver gytekomponent. Det er et behov for å gjeninnføre full dekning i larvetoktet.

Saker relevant for rådet

Bestandsvurderingen fra 2017 forutsa en nedgang i bestandsstørrelse i 2018 og 2019 på grunn av den svake 2014-årsklassen. 2018-bestandsvurderingen har bekreftet dette. ICES MSY-tilnærmingen resulterer derfor i et vesentlig lavere fangstråd for 2019.

I 2018 satte EU og Norge TACen basert på FMSY, i stedet for den avtalte forvaltningsplanen. For 2019 er det ikke enighet om bruk av forvaltningsplanen, og rådet er derfor basert på ICES sin MSY-tilnærming, mens F(0-1) opprettholdes på 0.05 som i forvaltningsplanen og C- og D-flåten er satt til null i samsvar med nullrådet for vestlig baltisk sild.

En forvaltningsbeslutning tillater overføring av en fleksibel prosentandel (opptil 50%) av silde-TACen fra Div.3.a (Skagerrak-Kattegat) til Nordsjøen. Overføringen reduserer trykket på WBSS på grunn av den lave andelen av denne bestanden i Nordsjøen, men øker presset på NSAS.

NSAS sild har flere gytekomponenter, deriblant Downs silda som gyter i Div. 4.c og 7.d (sør i Nordsjøen og i Den Engelske kanal). Disse komponentene fiskes på hvert enkelt gytefelt og i et fiske på flere komponenter i sentrale og nordlige deler av Nordsjøen. Del-TACer har blitt gitt for Div. 4.c og 7.d og for resten av området for å bidra til å beskytte disse komponentene; slike tiltak bør videreføres For å sikre totalproduksjonen i bestanden, må alle populasjoner i bestanden beskyttes i en langtids forvaltningsplan.

Aktiviteter som har en negativ innvirkning på sildens gytehabitater bør ikke forekomme, med mindre effektene av disse aktivitetene har blitt vurdert og vist seg å ikke være skadelige.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 800 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 900 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 1 400 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,34
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,30
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,26
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,26 (ved SSB ≥ 1 500 000 tonn)
Ventet fiskedødsrate i 2018: 0,38 
Ventet gytebestand i 2018 (høst): 1 403 772 tonn

Standardplott