Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig hestmakrell


tagg eller hestmakrell kvoterådbilde
Anbefalt kvote 2019
145 237
tonn
Anbefalt kvote 2018
117 070
tonn
Avtalt kvote 2018
115 470*
tonn

Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 115 470 tonn)*

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2019 ikke overstige 145 237 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Bestanden og fiskeriet er meget avhengig av at det av og til kommer sterke årsklasser. Rekrutteringen etter 2002 har vært dårlig, men estimatene siden 2014 har imidlertid ført til at rekrutteringen har ligget over det geometriske gjennomsnittet (1983-2017). Gytebestanden har gått nedover siden 2007, og har ligget rundt MSYBtrigger siden 2014. Fiskedødeligheten har blitt redusert siden 2013, og er nå under FMSY.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2019 (tonn) Grunnlag F i 2019 SSB i 2020 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i fangst**
MSY-tilnærming 145 237 FMSY 0,108 987 878 +5 % +24 %

* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019
**anbefalt fangst i 2019 sammenlignet med anbefalt fangst i 2018

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det ble gjennomført en metoderevisjon (benchmark) i 2017 og modellen som brukes for å vurdere bestanden er nå ny. Modellen (Stock synthesis) bruker lengdefrekvenser fra fangstdata i tillegg til eggtoktet som gjennomføres hvert tredje år, en rekrutteringstidsserie fra IBTS-toktet og et akustisk tokt i ICES-område 8.c. Den nye bestandsvurderingen gir samme trend som den gamle, men de absolutte nivåene på gytebestand og fiskedødelighet omskaleres. Det er en tendens til å underestimere gytebestanden (SSB) og overestimere fiskedødeligheten (F) i den nåværende bestandsberegningsmodellen.

På grunn av teknisk svikt ble det franske bunnfisktoktet i 2017 dekket en liten andel av planlagt toktområde. Dette resulterte i høyst usikker verdi for estimatet av rekrutteringsindeksen for 2017. Dette hadde liten effekt på estimert gytebestanden.

Saker relevant for rådet

Selv om bestanden er på et historisk lavt nivå, blir det likevel en betydelig økning i årets kvoterådgivning sammenlignet med i fjor. En av årsakene til dette er revisjon av biomasse estimatet for vestlig hestmakrell. Samtidig, gitt den høye rekrutteringen de siste årene, så er bestanden forventet å øke i 2018 over det historisk lave nivået (+8%). Det er også forventet at denne økningen vil fortsette dersom årets råd blir fulgt (SSB2020 blir 13% høyere enn det laveste nivået). De oppdaterte bestandsberegningene i 2017 og 2018 omskalerte biomassen oppover for de siste årene. Dette foreslår at de nåværende referansepunktene ikke er gyldige i absolutte termer. Det er verdt å merke seg at ved å bruke de eksisterende referansepunktene og bestandsberegningene som relative i år, ville resultert i om lag 10% lavere kvoteråd.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 661 917 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 911 587 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 911 587 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,151
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,108
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,108
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate i 2018: 0,067
Ventet gytebestand i 2019: 941 821 tonn

Standardplott

Bestandsvurderingen av vestlig hestmakrell: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).