Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig hestmakrell


Desktop hestmakrell kvoterådbilde
Anbefalt kvote 2020
83 954
tonn
Anbefalt kvote 2019
145 237
tonn

Avtalt kvote 2019: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 136 676 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2020 ikke overstige 83 954 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Bestanden og fiskeriet er meget avhengig av at det av og til kommer sterke årsklasser. Etter en lang periode med lav rekruttering, har estimatene fra 2014 ligget over gjennomsnittet (1983-2018). Gytebestanden har blitt redusert etter 2007 og har vært nær Blim siden 2015. Fiskedødeligheten har avtatt etter 2013, men er fortsatt over FMSY.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2020 (tonn)

 

Grunnlag

F i 2020

SSB i 2021 (tonn)

 

% forandring i SSB*

 

% forandring i fangst*

MSY-tilnærming

145 237

 

FMSY

0.06

10803932

 

+14 %

 

-42 %

 

* SSB i 2021 sammenlignet med SSB i 2020
**anbefalt fangst i 2020 sammenlignet med anbefalt fangst i 2019

Fangstrådgivningen for 2020 er 42% lavere enn for 2019. Dette er både på grunn av en oppdatering av referansepunktene og en nedjustert revisjon i oppfatningen av biomassen fra bestandsberegningene.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsberegningsmetoden ble forandret etter en metoderevisjon i 2017 og viser den samme bestandsutviklingen som tidligere bestandsberegninger, men omskalerer det absoluttet nivået av gytebestanden og fiskedødeligheten, med en nedadgående revisjon i gytebestandsstørrelse og oppadgående revisjon av fiskedødeligheten.

Relevante problemstillinger

Bestanden er rett over det historisk laveste nivået og årets råd er for reduksjon i fangstene sammenlignet med fjoråret. Hovedårsakene er den nedjusterte revisjonen av biomasse estimatene og oppdaterte referansepunkter i den siste metoderevisjonen fra 2019. Gitt at rekrutteringen i det siste har vært over gjennomsnittet, så forutsier modellen at bestanden vil øke i 2020.

Det ble gjennomført en revisjon av referansepunktene for vestlig hestmakrell i august 2019 fra 911 587 tonn til 1 168 272 tonn for MSY Btrigger og fra 0.108 til 0.074 for Fmsy. Biomasse referansepunktene ble avledet fra det laveste biomasse-estimatet (SSB i 2003) fra den stabile perioden hvor det ikke var indikasjoner på redusert rekruttering.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 834 480 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 1 168 272 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 1 168 272 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,103
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,074
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,074
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate (F) i 2019: 0,087
Ventet gytebestand (SSB) i 2020: 950 867 tonn

Standardplott

Bestandsvurderingen av vestlig hestmakrell: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).