Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


HI 000285

Kolmulen kan bli opptil 50 cm og veie 800 g. Hovedføden består av krill, amfipoder og småfisk.

Fotograf: Jan de Lange / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2021
929 292
tonn
Anbefalt kvote 2020
1 161 615
tonn

Avtalt kvote 2020: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 478 358 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsplanen til EU, Færøyene, Island og Norge følges så bør fangstene i 2020 ikke overstige 929 292 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten er estimert til å være over FMSY siden 2014. Gytebestanden har minket siden 2018, men er estimert til å være over MSY Btrigger. Rekrutteringen i årene 2017 til 2020 er beregnet til å være svak, etter en tre-årig periode med sterk rekruttering.

Bakgrunn Fangst 2021 (tonn) Grunnlag F i 2021 SSB i 2022 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i fangst**
Forvaltningsplan
(med -20% begrensning) 
929 292 FMSY 0.36 3 046 216 -6,2 -37

* SSB i 2022 sammenlignet med SSB i 2021

**anbefalt fangst i 2021 sammenlignet med antatt fangst i 2020

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsvurderingen bruker data fra bare ett tokt, det internasjonale toktet på gytefeltene vest for Irland (IBWSS), som ble kansellert i 2020 pga. COVID-19 pandemien. Mangelen av data fra IBWSS i 2020 øker usikkerheten i resultatet fra bestandsberegningen i det siste året, spesielt for de yngste årsklassene. Siden modellestimatet av rekruttering i 2020 bare er basert på fangst i antall av 1-åringer i 2020, er dette mer usikkert enn tidligere år. Imidlertid indikerer andre tokt som ikke er inkludert i selve bestandsberegningsmodellen at rekrutteringen har vært på et lavt nivå siden 2017 og dette er samsvarende med resultatet fra bestandsberegningen. Størrelsen på rekrutteringsestimatet fra 2020 har liten effekt på fangstmulighetene i 2021 siden hoveddelen av fangstene er moden fisk.

Saker relevant for rådet

Selv om usikkerheten rundt rekrutteringen er større dette året så er den lave rekrutteringen de siste 4 årene bekreftet av en rekke andre tokt. Denne lave rekrutteringen vil føre til nedgang i bestandsstørrelsen og en reduksjon i fiskemuligheter i de kommende årene.

Rådet er basert på anvendelse av forvaltningsplanen som EU, Færøyene, Island og Norge er enig om. Det anbefalte fangstscenarioet i rådet bruker sist års ICES-råd som basis for å beregne opsjonen som relaterer seg til -20% fangstbegrensning. Rådet tar ikke hensyn til det konsekvente avviket fra forvaltningsplanen som vises ved summen av unilaterale kvoter de siste årene. Ved evalueringen av forvaltningsplanen i 2016 ble ikke implementeringsfeil i form av konsekvent overstigelse av TAC inkludert. Derfor er det mulighet for at den nåværende implementeringen av forvaltningsplanen ikke lenger er føre-var.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,25 millioner tonn tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,88
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,53
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,32
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,32
Ventet fiskedødsrate i 2020: 0,441
Ventet gytebestand i 2021: 3,248 millioner tonn

Bestandsvurderingen av kolmule: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall ettåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).