Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kongekrabbe i norsk sone


Fotografi av kongekrabbe på dekk

Kongekrabben befinner seg langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet.

Fotograf: Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2021
1780
tonn
Anbefalt kvote 2020
1530
tonn

Grunnlag for rådgivning: For å sikre lavest mulig spredning utenfor kvoteregulert område bør bestanden beskattes relativt hardt. For samtidig å nå målsetningen om å opprettholde ressursens reproduktive evne og dermed sikre grunnlaget for et langsiktig fiskeri, bør beskatningen ha en lav sannsynlighet (maksimalt 35%) for å overskride Flim. I tillegg bør risikoen for at bestanden kommer under Blim være lav (<10 %). 

Anbefaling, kvoteregulert område: Havforskningsinstituttet anbefaler at den totale fangsten for 2021 ikke overstiger 1780 tonn. Dette korresponderer med en estimert sannsynlighet på 35 % for at fiskeridødeligheten overskrider Flim, og sikrer en lav risiko for at bestanden faller under Blim ved utgangen av 2021. Alternative fangstopsjoner med tilhørende framskrivinger og risikoberegninger er:

 

Fangstopsjon 2021 (tonn)

1000

1250

1500

1750

2000

2250

Risk bestand < Blim

7 %

8 %

8 %

8 %

9 %

12 %

Risk fiskeridødelighet > Flim

3 %

10 %

20 %

32 %

50 %

64 %

Risk bestand 2021 < bestand 2020

43 %

47 %

50 %

52 %

59 %

66 %

Bestandsstørrelse (B/Bmsy), median

0.88

0.84

0.81

0.79

0.73

0.67

Produktivitet (% av MSY)

99 %

97 %

95 %

92 %

84 %

75 %

Anbefaling, utenfor kvoteregulert område: Havforskningsinstituttet anbefaler at det frie fisket opprettholdes for å redusere spredningshastigheten og for å sikre lav tetthet av krabbe.

Perspektiv: Bestandsstørrelsen i 2020 er estimert til å være 86 % av Bmsy. Gjeldende forvaltningsmål medfører at bestanden skal reduseres i retning Blim (30% av Bmsy), og forventet langsiktig utbytte i kvoteregulert område vil da også reduseres. Det er derfor lite sannsynlig at det nåværende fangstnivået kan opprettholdes på lengere sikt.

Les hele rådet (pdf): Kongekrabbe i norsk sone 2021 – bestandstaksering og rådgivning