Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøsild


Nordsjøsild fangst
Anbefalt kvote 2021
359 367
tonn
Anbefalt kvote 2020
418 649
tonn
Avtalt kvote 2020
385 008
tonn

Tilrådd kvote 2021: 359 367 tonn i direktefisket (365 792 tonn totalt)
Tilrådd kvote 2020: 418 649 tonn i direktefisket (431 062 tonn totalt)
Avtalt kvote 2020: 385 008 tonn i direktefisket

ICES sitt råd

ICES tilrår, i tråd med MSY-tilnærminga, at fangsten i 2021 ikkje bør overstige 365 792 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Ingen tekst i årets forkorta råd.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å ha vore lågare enn FMSY, Fpa og Flim i 2017-2019; og gytebestanden til å vere over MSY Btrigger, Bpa og Blim i 2018-2019. I 2020 er gytebestanden vurdert til å vere mellom MSY Btrigger og Bpa.

Venta bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2021 (tonn)

F(2-6) i 2021

Gytebestand i 2021 (tonn)

% endring i gytebestand*

% endring i kvote**

% endring i råd***

MSY-tilnærminga

365 792

0,22

1 185 977

- 7,9

- 6,7

- 15,4

* Gytebestand i 2021 samanlikna med gytebestand i 2020
** Råd for 2021 samanlikna med kvote i 2020
*** Råd for 2021 samanlikna med råd for 2020

Kvaliteten på bestandsvurderinga

Ingen tekst i årets forkorta råd.

Saker relevant for rådet

Ingen tekst i årets forkorta råd.

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori 1

Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM)

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 800 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 900 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY-Btrigger): 1 400 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,34
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,30
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,26
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltingsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan*
Venta fiskedødsrate F(2-6) i 2020: 0,20
Venta gytebestand i 2020: 1 287 790 tonn

* EU-Noreg ba ICES vurdere ulike forslag til forvaltningsplanar. ICES har presentert resultata i ein rapport, men det er ikkje semje om ein ny forvaltningsplan enno