Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Snabeluer


snabeluer
Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2021
66 158
tonn
Anbefalt kvote 2020
55 860
tonn
Avtalt kvote 2020
55 860
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at ut fra føre-var prinsippet, bør ikke fangsten av snabeluer i 2021 overstige 66 158 tonn, og fangsten i 2022 bør ikke overstige 67 210 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden økte jevnt fra 1992 til 2007 og har siden stabilisert seg noe under 2007-nivået, men den er langt over Bpa. Årsklassene 1996-2003 var svake, mens årsklassene 2005-2010 anses for å være sterke og årsklassene etter 2010 er i overkant av langtidsgjennomsnittet.  Fiskedødeligheten har økt fra og med 2014, men er fortsatt lav.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset til å være under mulige føre-var nivåer, og gytebestanden til å være over Bpa, Blim og aktuelle triggerpunkt (Btrigger) i en forvaltningsregel.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst i 2021 (tonn)

F i 2021

SSB i 2022 (tonn)

%forandring i SSB*

% forandring i TAC**

% forandring i råd***

Forvaltingsplan

66 158

0,06

964 737

+2

+18

+18

* SSB i 2022 sammenlignet med SSB i 2021
**TAC i 2021 sammenlignet med TAC i 2020
*** Råd i 2021 sammenlignet med råd i 2020

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det ble gjennomført en metoderevisjon for denne bestanden i 2018. Selv om data fra det pelagiske toktet på snabeluer i Norskehavet nå er inkludert i bestandsberegningene, er toktdekningen av den voksne bestanden fortsatt mangelfull.

Saker relevant for rådet

Årets råd er 18% høyere enn i 2018, delvis fordi det er gode årsklasser som nå kommer inn i den fiskbare bestanden, men også på grunn av oppdaterte toktindekser og nytt estimat for antall ved alder. Fiskedødeligheten som rådet er basert på (0,06) er den samme som i 2018.  

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Statistisk fangst ved alder modell (SCA).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 227 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 315 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY-Btrigger): 315 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke beregnet
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke beregnet
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY = F0,1): 0,084
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): Ikke beregnet
Ventet fiskedødsrate i 2020: 0,045
Ventet gytebestand i 2021: 948 178 tonn

Standardplott