Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen, østlige Engelske kanal og Skagerrak


Torsk, profil, nett
Anbefalt kvote 2021
14 755
tonn
Anbefalt kvote 2020
13 687
tonn
Avtalt kvote 2020
17 670
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2021 ikke overstiger 14 755 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) har avtatt siden 2015 og er nå under Blim. Fiskedødeligheten har økt siden 2016 og er over Flim i 2018. Rekrutteringen har vært  dårlig siden 1998.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være høyere enn FMSY, Fpa og Flim i 2019 og gytebestanden i 2020 til å være lavere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2021(tonn)

Grunnlag

F(2-4) i 2021

SSB i 2022 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i TAC**

% endring i råd***

MSY-tilnærmingen

14 755

FMSY × SSB (2021) /MSY Btrigger

0,162

112 758

+44

−17

+8

* SSB i 2022 sammenlignet med SSB i 2021
** Fangst i 2021 sammenlignet med TAC i 2020
*** Fangst i 2021 sammenlignet med råd for 2020

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Grunnene til endringen i rådgivning fra i fjor er:

Nedjustering av gytebestanden på grunn av et ekstra år med data

Fiskedødeligheten må reduseres kraftig for å bringe gytebestanden opp på Blim i 2022.

Ellers er det verdt å merke seg at dersom det retrospektive mønsteret i bestandsvurderingen man har sett de siste årene vedvarer, kan prognosen vise seg å være for optimistisk.

Saker relevant for rådet

I prognosene har man antatt at kvoten for 2020 blir tatt, altså at forvaltningstiltakene er strenge nok til å sikre dette.

Det er nå utkastforbud i mesteparten av området hvor det fiskes torsk, men landinger av fisk under minstemål er neglisjerbare, og således mye lavere enn hva en skulle vente ut fra observatørprogrammenes estimat av slike fangster.

Den totale innsatsen kan ha økt siden 2017 da begrensningen i antall fiskedøgn ble opphevet.

Trenden med økning i mengden eldre fisk som man har sett de siste ti årene har nå snudd.

 Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 107 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 150 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 150 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,54
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,39
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,31
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2020: 0,29
Ventet gytebestand i 2021: 78 300 tonn

Standardplott