Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak


hyse
Anbefalt kvote 2022
128 708
tonn
Anbefalt kvote 2021
69 280
tonn
Avtalt kvote 2021
50 182
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2022 ikke overstiger 128 708 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) har vært over MSY Btrigger i de aller fleste av årene etter 2002. Fiskedødeligheten har siden begynnelsen av 2000-tallet, vært i overkant av FMSY uten noen klar trend. Rekrutteringen har vært moderat siden 2000, med enkelte noe sterkere årsklasser innimellom, men uten noen virkelig gode årsklasser slik som i tidligere tider (før år 2000).

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være lik FMSY og Fpa , men godt under Flim i 2020 og gytebestanden i 2021 til å være høyere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2022 (tonn)

Grunnlag

F(2-4) i 2022

SSB i 2023(tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i TAC**

% endring i råd***

MSY-tilnærmingen

128 708

FMSY

0,194

  723 334

+26

+154

+86

* SSB i 2023 sammenlignet med SSB i 2022
** Fangst i 2022 sammenlignet med TAC i 2021 
*** Fangst i 2022 sammenlignet med råd for 2021

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det fins ingen toktindeks som dekker hele bestandens utbredelsesområde, men man bruker indeksen for Nordsjøen og antar at den er tilstrekkelig representativ for hele bestanden, området vest av Skottland inkludert.

Saker relevant for rådet

2019 og 2020 – årsklassene vurderes til å bidra til en betydelig større rekruttering enn de foregående årsklasser, og fører til den betydelige økningen i kvoteråd.
De få sterkere årsklassene driver dynamikken i bestanden og fører til fluktuerende råd. 
Svært lite fisk under minstemål blir landet og utkast (estimert til 23% av totalfangstene i 2020) forekommer fortsatt, på tross av landingspåbudet som ble innført i 2016 og nå gjelder hele bestanden.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 94 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 132 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 132 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,384
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,274
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,194
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,117
Ventet gytebestand i 2022: 573 051 tonn

Standardplott

Grafer som viser standardplott