Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk blåkveite


Blåkveite HI 032009

Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides).

Fotograf: Thomas de Lange Wenneck / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2022
19 094
tonn
Anbefalt kvote 2021
23 000
tonn
Avtalt kvote 2021
27 000
tonn

Anbefalt kvote 2023: 18 494

ICES sitt råd

ICES anbefaler ifølge føre-var tilnærming, at fangsten for 2022 ikke overstiger 19 094 tonn og at fangsten for 2023 ikke overstiger 18 494 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fangstbar biomasse (lengde ≥ 45 cm) økte fra 2007 til 2014, men viser nedadgående trend etter det. Fangstraten har vært økende siden 2008, og er på det høyeste i tidsserien. Rekrutteringen av ettåringer er veldig varierende. Årsklassene 2013 og 2017 var forholdsvis gode, men estimatet av den sistnevnte er noe usikkert.

Bestandens tilstand

Fangstraten overstiger føre-var grensen (HRpa); fangstbar biomasse er over føre-var grensen (Bpa).

Forventet bestandsutvikling 2022

Tabell bestandsutvikling blåkveite 2022
* 45cm+ biomasse 2023 i forhold til 2022 (561423 tonn)
** Fangstanbefaling 2022 i forhold til kvote 2021.
*** Fangstanbefaling 2022 i forhold til fangstanbefaling 2021

Forventet bestandsutvikling 2023

Blåkveite bestandsutvikling 2023
* 45+ biomasse 2023 i forhold til 2022 (561423 tonn)
** Fangstanbefaling 2023 i forhold til fangstanbefaling 2022

Kvaliteten på bestandsvurderinga

Fravær av aldersdata i den analytiske bestandsvurderingen øker usikkerheten i beregning av absolutt nivå på modellert biomasse og fangstrate, og i rekrutteringsmønster. Topper i rekruttering identifiseres av modellen, i samsvar med lengdefordelinger i tokter, men svake årsklasser kan være underestimert.

Ingen av toktene hver for seg dekker hele utbredelsesområdet til bestanden, og det er avvik mellom toktene som fører til usikkerhet i analysen.

Saker relevant for rådet

I fravær av både fangstregler og beregnet MSY (maksimalt vedvarende utbytte), og føre-var referanseverdier for fiskedødelighet baseres rådgivingen i på føre-var vurdering der det vektlegges å holde fangstraten under føre-var fangstrate og den fangstbare biomassen over føre-var grensen. Nåværende føre-var fangstrate er en midlertidig løsning. Evaluering av nøkkeltall og hensiktsmessig langsiktig fangstregel vil skje på, og i etterkant av, neste planlagte metoderevisjon.

Historisk har kvoter blitt satt høyere enn rådgivingen tilsier, og fangstene overskredet kvotene. Dette er ikke bærekraftig. Blåkveite er en langlivet, lavproduktiv art som tilsier lavt fangstpress, og bestanden er for tiden nedadgående.

EU har satt felles kvoter for ICES områder 2.a, 4, 5.b og 6 som er innenfor EU-sonen. I 2020 var denne kvoten 2500 tonn, hvorav 1250 tonn var forbeholdt Norge i område 2 og 6. Kvoter burde settes for kun ICES område 1 og 2 da blåkveite i disse områdene er en egen separat bestand.

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Alders-lengde strukturert modell (GADGET), med modelltilpasning ved bruk av kun lengdedata.

Nøkkeltall

Føre-var fangstrate (HRpa): 0,035, basert på langtidssimuleringer.

Føre-var biomasse (Bpa): 500 000 tonn. Fangstbar biomasse (lengde ≥45 cm) i 1995, som er laveste observerte bestandsstørrelse som har gitt god rekruttering.

Standardplott

Blåkveite standardplott 2022