Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig hestmakrell


Tagg- eller hestmakrell
Anbefalt kvote 2022
71 138
tonn
Anbefalt kvote 2021
81 376
tonn

Avtalt kvote 2021: Ikke internasjonal enighet om totalkvote.

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2022 ikke overstige 71 138 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten for bestanden er under Fmsy og størrelsen av gytebestanden er under MSY Btrigger og mellom Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2022 (tonn)

Grunnlag

F i 2022

SSB 2023 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i fangst*

MSY-tilnærming

71 138

FMSY × SSB 2021 /

MSY Btrigger

0.058

942 827 +3.3% -12.6%

* SSB 2023 relativt til SSB 2022.
** Kvoteråd for 2022 relativt til kvoteråd for 2021 (81 375 tonn)

Kvoterådet for 2022 er 12.6% lavere sammenlignet med 2021. Dette er på grunn av antakelsen i framskrivingen (høyere fangster antatt for inneværende år, som fører til lavere biomasse i korttidsframskrivingen) og nedjustering i oppfatningen av biomassen fra bestandsberegningen.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Data fra det spanske akustiske toktet PELACUS er brukt som bestandsindeks i bestandsberegningsmodellen. Dette toktet kunne ikke bli gjennomført i 2020 på grunn av COVID-19-situasjonen og modellen ble derfor kjørt uten disse dataene for 2020. Resultatene fra en sensitivitets-test viser at disse manglende data trolig ikke hadde noen signifikant innvirkning på resultatene fra bestandsberegningene. 

Modellen viser et konsistent retrospektivt mønster. Modellen re-skalerer det absolutte nivået av SSB og F, med en nedjustering av gytebestandsbiomassen (SSB) og en oppjustering av fiskedødeligheten (F).

Relevante problemstillinger

Framskrivingen bruker antagelsen om at 100% av TAC vil bli tatt i 2021. Denne antakelsen er basert på at fiskemønsteret observert for noen av flåtene mellom januar-juli 2021, viste høyere fangster for denne perioden enn i tidligere år.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 834 480 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 1 168 272 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 1 168 272 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,103
Føre-var-fiskedødsrate (Fps): 0,079
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,074
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate (F) i 2021: 0,070
Ventet gytebestand (SSB) i 2022: 912 868 tonn

Standardplott

Grafisk framstilling av bestandsutvikling
Bestandsvurderingen av vestlig hestmakrell: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).