Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


HI 000285

Kolmulen kan bli opptil 50 cm og veie 800 g. Hovedføden består av krill, amfipoder og småfisk.

Fotograf: Jan de Lange / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2023
1 359 629
tonn
Anbefalt kvote 202
752 736
tonn

Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 107 529 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærming følges så bør fangstene i 2023 ikke overstige 1 359 629 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten for bestanden overstiger FMSY og Fpa, men er lavere enn Flim. Gytebestanden er over MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2023 (tonn)

Grunnlag

F i 2023

SSB i 2023 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i fangst**

FMSY

1 359 629

FMSY

0.32

6 621 207

17,5

 23

* SSB i 2024 sammenlignet med SSB i 2023

**anbefalt fangst i 2023 sammenlignet med antatt fangst i 2022

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Årets bestandsvurdering viser en betydelig revisjon av de historiske verdiene for F, SSB, og rekruttering for 2021. 2020 årsklassen (alder 1 i 2021) er nå estimert til å være historisk høy (71.6 milliarder), mens fjorårets estimat for den samme årsklassen var 22.8 milliarder. F i 2021 er revidert ned med 29% og SSB i 2021 er justert opp med 46%. Revisjonen av 2020 årsklassen er som følge av en historisk høy toktindeks i 2022 og er bekreftet av høy fangst ved alder for den samme årsklassen i 2021 og 2022. Fangsten for 2021 var 9.1% lavere enn den foreløpige verdien brukt i fjor, noe som også bidrar til revisjonen av F og SSB i årets bestandsvurdering.

Andre tokt, som ikke nå brukes direkte i bestandsvurderingen, bekrefter også en svært stor 2020 årsklasse.

Foreløpig fangst for Russland i 2021 ble brukt i bestandsvurderingen, sammen med russiske fangstprøver som var tilgjengelig for første halvår. Historisk er foreløpige fangster sammenlignbare med den endelige estimerte fangsten brukt av ICES. Russiske data for aldersfordeling i fangsten for 2022 var ikke tilgjengelig. ICES brukte historisk (2019-2021) russisk andel (13%) av total internasjonal fangst for å estimere totalfangst i 2022. Det ble antatt at aldersfordelingen i russiske fangster er tilsvarende aldersfordelingen i fangst tilgjengelig fra andre nasjoner.

Saker relevant for rådet

Klausul 6b. i forvaltningsplanen sier at en TAC-begrensning ikke skal anvendes når TAC-rådet avviker mer enn 40% fra TAC foregående år. Denne funksjonen var ikke en del av den forvaltningsplanen som ICES evaluerte (ICES, 2016a). Derfor er rådet basert på ICES sin MSY-tilnærming.

Der har vært konsekvente avvik fra forvaltningsplanen siden 2018 som er vist av summen av de unilaterale kvotene. Under evalueringen av forvaltningsplanen (ICES, 2016a) ble ikke implementeringsfeilen, i form av den konsistente overskridelsen av TAC, inkludert. Derfor er det ikke sikkert at fangster som ikke er i samsvar med det som er avledet fra anvendelsen av MSY-tilnærmingen eller forvaltningsplanen er føre-var. Nærmere bestemt så kan dette resultere i økt risiko for bestanden å falle under Blim, tap av fangs på lang sikt og ikke bærekraftig utnyttelse av ressursen.

2020 årsklassen er estimert til å være historisk stor og vil være fullt rekruttert til fisket i 2023.

F har overskredet Fpa siden 2014. Dette følger ikke føre-var-tilnærmingen og kan på lang sikt føre til økt risiko for at SSB kan falle under Blim og tap av utbytte.    

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,25 millioner tonn tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,88
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,32
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,32
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,32
Ventet fiskedødsrate i 2022: 0,37
Ventet gytebestand i 2023: 6,621 millioner tonn

Standardplott

standardplott kolmule
Bestandsvurderingen av kolmule: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall ettåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).