Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk nord for 67°N


kysttorsk

ICES sitt råd

ICES tilrår, i tråd med den norske forvaltningsplanen, at fangsten i 2023 ikke bør overstige 29 347 tonn (kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert).

Historisk bestandsutvikling

Modellen starter i 1994, da også gytebestanden var på et toppnivå. Gytebestanden minket deretter kraftig frem til 1999, for å så ta seg langsomt opp. I 2014 var bestanden på et nivå som tilsvarer ca. 80 % av toppnivået på 90-tallet. Fra 2016 snudde utviklingen, og gytebestanden gikk nedover. Gytebiomassen øket igjen i 2020 med ca. 10 000 t, mens nivået i 2021 var ca. 3 000 t lavere enn i 2020. Fiskedødeligheten øket kraftig mellom 2014 og 2016 og har etter de siste årene vært på nivå med perioden 2000-2008. Fiskedødeligheten minket noe fra 2020 til 2021.

Bestandens tilstand

Fiskedødeligheten er over det avtalte nivået i forvaltningsplanen. Gytebiomassen ligger over minimumsgrensen for forvaltningsplanens gyldighet.

Ventet bestandsutvikling

Med uendret fiskedødelighet er det ventet en fangst i 2023 som er omtrent 50 % større enn kvoterådet. En fiskedødelighet tilsvarende det avtalte nivået i den nye forvaltningsplanen er ventet å gi en økning i bestanden på ca. 10 % i 2023.

Bakgrunn Fangst 2023 (tonn) F i 2023 SSB i 2023* (tonn) % endring i SSB** % endring i råd**
Forvaltningsplan 29 347 0.176 93 809 8.0 142
Uendret fiskedødelighet 44 278 0.280 85 568 -1.5 -
Null fiske i 2023 0 0 109 399 26 -

*For denne bestanden beregnes gytebestanden (SSB) i oktober istedenfor januar. Mesteparten av effekten av fisket i 2023 vil derfor være inkludert i 2023-års prognose av bestanden.
**SSB i oktober 2023 sammenlignet med oktober 2022/ rådet for 2023 sammenlignet med rådet for 2022

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Metoderevisjonen i 2021 har redusert usikkerheten i bestandsvurderingen. Det er likevel fortsatt noe usikkerhet knyttet til inngangsdataene: usikkerhet i splitting av fangstene mellom nordøstarktisk torsk og kysttorsk, særlig der kysttorsk er en liten del av totalfangsten av torsk, og usikre tall for fritids- og turistfiske. Det siste er ventet å ha en mindre innvirkning på denne kysttorskbestanden, da fritids- og turistfiske utgjør en mindre andel av totalfangsten sammenlignet med kysttorsk lengre sør.

Saker relevant for rådet

En ICES-workshop om referansepunkter og høstingsregler for kysttorsk ble gjennomført i april 2022. Arbeidet resulterte i oppdatering av inngangsdata i bestandsmodellen (akustikkindeksen ble endret fra aldersspesifikk til en total biomasse indeks), endring i alder for rapportering av rekruttering fra alder 2 til alder 3, og en utvidelse av aldersspennet som brukes for å rapportere gjennomsnittlig fiskedødelighet, fra alder 4-7 til 4-8. Les rapport her. I tillegg ble mulige høstingsregler evaluert. Les mer om ny forvaltningsplan for kysttorsk her.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 1
Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): Ikke definert
Kritisk fiskedødsrate  (Flim): Ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke definert
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplanen (FMGT): 0,176
Minimum gytebestandsnivå for at forvaltningsplanen skal være gyldig (SSB_lowerbound): 67 743 tonn
Ventet fiskedødsrate i 2022: 0,28
Ventet gytebestand i 2022 (oktober): 86 899 tonn

Standardplott

Standardplott kysttorsk 67N
Kysttorsk nord for 67°N. Fangster, rekruttering, fiskedødsrate og gytebestand.