Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat


Øyepål på sandbunn
Fotograf: MAREANO / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2023
116 823
tonn
Anbefalt kvote 2022
118 273
tonn

Norsk kvote for 2022 (1. april til 31. oktober) var 59 137 tonn og EU og UK sin kvote for perioden november 2021–oktober 2022 var henholdsvis 49 524 og 10 204 tonn.

Estimert totalfangst for perioden november 2021 – oktober 2022: 71 954  tonn.

ICES sitt råd

ICES anbefaler med utgangspunkt i MSY-tilnærmingen at fangstene i perioden november 2022–oktober 2023 ikke overstiger 116 823 tonn.

Historisk bestandsutvikling 

Bestandsstørrelsen varierer mye fra år til år på grunn av variabel rekruttering og et kort livsløp. I 2022 er gytebestanden beregnet til å være over Bpa. Siden 1995 har fiskedødeligheten vært på et lavere nivå enn tidligere. Rekrutteringen har vært høy siden 2018. 

Ventet bestandsutvikling 

Bakgrunn 

Fangst (nov 2022 - okt 2022, tonn) 

F            (nov 2022 - okt 2023)* 

SSB 1. okt 2023 (tonn) 

% forandring i SSB** 

% forandring i råd*** 

MSY-tilnærmingen 

116 823

0,635

133 480

9.2

-1.23 

* Framskrivingen er beregnet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. ICES vurderer at den kan bli brukt direkte i rådet for perioden 1. november 2022 – 31. oktober 2023.  

** SSB 1. oktober 2023 sammenlignet med SSB 1. oktober 2022. 

*** Kvoteråd i 2023 sammenlignet med kvoteråd i 2022. 

Kvaliteten på bestandsvurderingen 

Bestandsvurderingen har de senere årene vist en tendens til å overestimere SSB og rekruttering og underestimere F.

Saker relevant for rådet

Øyepål er en kortlivet art. Rekrutteringen er svært variabel og påvirker sterkt både gytebestand og total biomasse. ICES-tilnærmingen til MSY-basert forvaltning for kortlivede arter har blitt brukt her i form av en «escapement»-strategi basert på en stokastisk prognose, det vil si å opprettholde SSB over Blim, med 95% sannsynlighet, etter at fisket har funnet sted. Strategien inkluderer en Fcap på 0,7 som ikke ble begrensende i år fordi anbefalt F er lavere enn 0,7.

For implementering av «escapement»-strategien beregnes SSB i begynnelsen av kvartal 4 som en proxy for SSB ved gytetidspunktet (kvartal 1).

Grunnlaget for bestandsvurderinga 

ICES bestandskategori 1 

Bestandsvurderingstype: Alders-strukturert modell (SESAM) 

Nøkkeltall 

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 42 573 tonn (1. oktober) 

Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 69 736 tonn (1. oktober) 

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): Ikke definert 

Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke definert 

Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke definert 

Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): Ikke definert 

Øvre fiskedødsrate Fcap = 0,7 

Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): Ingen forvaltningsplan 

Forventet fiskedødsrate 1. november 2021 – 31. oktober 2022: 0,218

Forventet gytebestand 1. oktober 2022: 122 199 tonn 

 

Standardplott øyepål 2023
Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Sammendrag av bestandsvurderingen: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestandsbiomasse (nede til høyre).