Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Brosme i delområde 4 og 7–9, og i divisjon 3.a, 5.b, 6.a og 12.b


Brosme
Anbefalt kvote 2025
12 785
tonn
Anbefalt kvote 2024
12 785
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen brukes, bør fangstene ikke være mer enn 6 924 tonn i hvert av årene 2024 og 2025. Hvis utkastraten ikke endrer seg fra gjennomsnittet for de siste fem årene (2018–2022), innebærer dette landinger på ikke mer enn 6 804 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Indeksen hadde en positiv utvikling fra 2003 til 2012, etter det har indeksen vært relativt stabil.

Bestandens tilstand

Fiskepresset på bestanden er under FMSY-proxyen, og bestandsstørrelsesindeksen er over I trigger.

Grunnlag for rådet

Den standardiserte CPUE-serien fra den norske linereferanseflåten ble brukt som en indikator på bestandsutviklingen.

ICES er ikke kjent med noen avtalt forvaltningsplan for bestanden.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Rådene er basert på en standardisert CPUE-serie fra den norske lineflåten som dekker hovedområdene til bestanden.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES-rammeverket for kategori 3-bestander ble brukt (rfb-regel). Den standardiserte CPUE-serien fra den norske linereferanseflåten ble brukt som en indikator på bestandsutviklingen. Rådene er basert på de nylige anbefalte fangstene (2023), multiplisert med forholdet mellom gjennomsnittet av de to siste indeksverdiene (indeks A) og gjennomsnittet av de tre foregående verdiene (indeks B), et forhold mellom observert gjennomsnittslengde i fangsten i forhold til referansegjennomsnittslengden, og en føre-var-multiplikator. Stabilitetsklausulen ble ikke brukt siden endringen fra forrige råd var mellom +20 % og −−30 %.

Utkastraten har kun vært tilgjengelig siden 2013 og anses som ubetydelig (< 4 %).

Standardplott

Figur kvoteråd for brosme i delområde 4 og 7-9 2024-2025
Brosme i delområde 4 og 7–9, og i divisjon 3.a, 5.b, 6.a og 12.b. Oppsummering av bestandsvurderingen.
Øverst til venstre: landinger. Landinger og utkast (i tusen tonn), utkastdata er kun tilgjengelig fra 2013 og utover. Nederst til venstre: Indikatorforhold LF = M/Lmean (invers av indikatorforhold, f) fra metoden for lengdebasert indikator (LBI) brukes for evaluering av utnyttelsesstatus i delområde 1 og 2. Fisketrykk proxy er mindre enn det som tilsvarer FMSY-proxyen (LF= M) når indikatorforholdsverdien er lavere enn 1 (vist med den horisontale blå linjen). Nederst til høyre: Standardisert CPUE (kg per 1 000 kroker) fra norsk linefiske (gjennomsnittlig og 95 % konfidensintervall). De horisontale oransje linjene indikerer gjennomsnittet av de siste to årene og de tre foregående årene.