Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


Sei som svømmer
Anbefalt kvote 2024
223 123
tonn
Anbefalt kvote 2023
226 794
tonn
Avtalt kvote 2023
226 794
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når høstingsregelen blir benyttet må fangstene i 2024 ikke overstige 223 123 tonn. Bifangst av kysttorsk og vanlig uer i ICES-område 1 og 2 bør holdes så lav som mulig.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden (SSB) har vært over føre-var nivå siden 1996, minket betydelig fra 2007 til 2011 for så å øke igjen til historisk høyt nivå. Fiskedødeligheten har vært under føre-var nivå siden 1997 med unntak av i 2010 og 2011. Rekrutteringen har variert over tid, med sterke årsklasser observert i 2013 og 2016.

Bestandens tilstand

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til nå (2023) å være godt over føre-var nivå.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2024 (tonn   F i 2024        SSB i 2025 (tonn)    % forandring i SSB* % forandring i TAC** % forandring i råd***
Forvaltningsplan 223 123**** 0.27 557 262 -13 -2 -2

* SSB i 2025 sammenlignet med SSB i 2024
** TAC i 2024sammenlignet med TAC i 2023 (226 794 tonn)
*** Råd for 2024 sammenliknet med råd for 2022 (226 794 tonn)
**** Fangst råd basert på gjennomsnitt av tre års fangst framskriving. Estimerte fangst er 258 038 tonn (2024),  218 617 tonn (2025), og 192 715 tonn (2026), som gir et gjennomsnitt av 223 123 tonn.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Nivået på prøvetakingen fra fiskeri i 2022 var god og tilstrekkelig til å beregne en fangstmatrise. Prøvetaking fra notfisket har blitt forbedret med introduksjon av referanseflåte ‘light’. Bestandsvurdering er konsistent de siste årene, og variabilitet i bestandsvurderingen er tatt i hensyn til i høstingsregelen. Framskrivingen av fangstene er avhengige av gjennomsnittlig rekruttering, siden pålitelige estimater for rekruttering mangler.

Saker relevant for rådet

Bifangst av vanlig uer bør holdes så lav som mulig siden den bestanden er i dårlig forfatning..

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 220 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,58
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,35
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,32
Ventet fiskedødsrate i 2023: 0,242
Ventet gytebestand i 2024: 638 756 tonn

Figur som viser standardplott nordøstarktisk sei 2024