Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


Sild som er fisket på sildegytingstokt.
Fotograf: Kjartan Mæstad/HI
Anbefalt kvote 2024
390 010
tonn
Anbefalt kvote 2023
511 171
tonn

Avtalt kvote 2023: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 692 942 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsstrategien som Storbritannia, Færøyene, Island, Norge, Russland og EU er enige om følges, så bør fangstene i 2024 ikke overstige 390 010 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fisketrykket på bestanden er over FMSY og mellom Fpa og Flim. Gytebestanden er over MSYBtrigger, Bpa og Blim

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2024 (tonn) Grunnlag F i 2024 SSB i 2025 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i fangst**
Forvaltningsstrategi^ 390 010 Forvaltningsstrategi 0.124 2913275 -5 -44

^I henhold til forvaltningsstrategien er F(2024) = 0.124 fordi gytebestanden er predikert til å være under SSBmgt (MSYBtrigger) 1 januar 2024 (regelen om -20% fangstbegrensning som ligger i forvaltningsstrategien gjelder ikke når gytebestanden er under SSBmgt). 
* SSB i 2025 sammenlignet med SSB i 2024
**anbefalt fangst i 2024 sammenlignet med antatt fangst i 2023

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Den estimerte gytebestanden og fiskedødeligheten er generelt på linje med estimatene fra fjorårets bestandsvurdering. 2016-årsklassen er oppskrevet de siste årene.

Barentshavstoktet ble ikke gjennomført i 2022 og 2023. Derfor var det ingen toktinformasjon for antall 2-åringer i 2023, og median stokastisk rekruttering basert på årene 1988-2022 ble brukt i stedet. Dette har imidlertid minimal effekt på fangstrådgivningen. 

Saker relevant for rådet

2016-årsklassen er forventet å dominere i fangstene i 2024 (45 %), og årsklassene som rekrutterer til fisket etter 2016-årsklassen er estimert til å være svake.

Gytebestanden er predikert til å være under SSBmgt i 2025 selv om forvaltningsstrategien blir fulgt i 2024.

Fangstene har vært høyere enn rådet siden 2013. Rådet er basert på fiskedødeligheten spesifisert i forvaltningsstrategien som EU, Færøyene, Island, Norge og Russland er enige om å følge og tar ikke hensyn til avvik fra strategien, som kommer fram av summen av unilaterale kvoter. I forbindelse med evalueringen av forvaltningsstrategien i 2018 ble ikke et vedvarende fiske over rådet, inkludert i simuleringene. Det kan derfor være at et fiske som ikke følger rådet gitt basert på forvaltningsstrategien ikke lenger er føre-var på lang sikt. Spesifikt kan dette resultere i økt risiko for at bestanden skal falle under Blim og tap av fangst på lang sikt.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 3,184 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 3,184 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,291
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,157
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,157
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,14
Ventet fiskedødsrate i 2023: 0,186
Ventet gytebestand i 2024: 3,059 millioner tonn

Standardplott

Fire grafer som viser totalfangst, rekruttering som antall toåringer, fiskedødelighet og gytebestand.
Bestandsvurderingen av norsk vårgytende sild: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall toåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).