Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vassild


Vassild  (Argentina silus)

Vassilda mister lett skjell når den fanges i trål.

Fotograf: Ragni Olssøn / HI
Anbefalt kvote 2024 og 2025
9 499
tonn
Anbefalt kvote 2023
10 271
tonn
Avtalt kvote 2023
7 603 tonn*
tonn

* gjelder kun direkte fiske i ICES område 2, Norskehavet

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når maksimalt langtidsutbytte tilnærmingen (MSY) er benyttet må fangstene av vassild i Norskehavet, Skagerrak og Nordsjøen (ICES område 1,2,3a og 4) ikke overstige 9 499 tonn i årene 2024 og 2025. Alle fangster antas landet.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten er under FMSY proxy, og indeks for bestandsstørrelse er over Itrigger.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

I metoderevisjonen i 2020 ble bruk av en produksjonsmodell forsøkt, men resultatet ble funnet for usikkert. Rådet er basert på ICES rfb-regel for datafattig bestandsvurdering. Bruk av rfb-regelen krevde interpolasjon av den akustiske indeksen da toktet gjennomføres hvert andre år.

Saker relevant for rådet

Samtidig som alle landinger i område 4 (Nordsjøen) er antatt å være vassild, viser prøver fra fiskeriene at om lag 10% av fangstene i dette området kan være strømsild (Argentina sphyraena). ICES gir ikke råd på strømsild.

Bifangst av vassild i industrifisket i område 4 og 3a (Nordsjøen og Skagerrak) økte betraktelig fra 2012 til 2020, da nærmere halvparten av de totale fangstene fra denne bestanden ble tatt som bifangst i disse industrifiskeriene. Etter 2020 er disse fangstene noe redusert (Figur 1). Forvalterne bør være oppmerksomme på at ICES rådet omfatter alle fangster fra bestanden.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 3

Bestandsvurderingstype: Datafattig bestandsvurdering (ICES rfb-regel)

Nøkkeltall

Maksimalt langtidsutbytte (MSY)-tilnærming:

Kritisk bestandsindeksnivå (Itrigger =  Iloss × 1.4): 230 000 tonn

Kritisk fiskepressreferanseverdi (FMSY proxy = Lmean / LF=M ): 1

Fangstscenarier

ICES’ rådgivingstilnærming for kategori 3 bestander ble benyttet (rfb-regel). Den akustiske indeksen fra Eggakant-toktet sør ble brukt for å beskrive biomasseutviklingen. Rådet baseres på forrige rådgiving (for 2023) multiplisert med forholdet mellom gjennomsnittet av de to siste toktindeks verdiene og gjennomsnittet av de tre foregående indeks verdiene, forholdet mellom observert gjennomsnittslengde i fangstene og en referanse gjennomsnittslengde (Figur 1), og en føre-var multiplikator. Stabilitetsklausulen ble ikke benyttet da rådet var innenfor +20% og -30% fra siste råd.

Rådet er redusert på grunn av innføring av rfb regel og forandring av indeks som brukes. 

Standardplott

Figur som viser standardplott vassild 2024-25
Figur 1. Vassild i ICES områder 1, 2, 3a og 4. Oppsummering av bestandsvurderingen. Venstre øverst: Totallandinger per område i tonn. Høyre øverst: Norsk akustisk biomasse indeks fra område 2, blå punkter er toktverdier mens røde punkter er interpolerte verdier mellom observasjoner. Svarte linjer viser gjennomsnittsverdier og år som ble brukt i beregning av rådet. Venstre nederst: Indikator ratio LF = M/Lmean fra lengdebasert metode (LBI) brukt for evaluering av fiskepress i område 1 og 2. Fiskepresset er mindre enn det som korresponderer til FMSYproxy (LF=M) når indikator ratioen er under 1 (vist som blå linje i grafen).