Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Snabeluer


Snabeluer HI 037181

Snabeluer fanget nær overflaten 240 nmi vest for Sørøya.

Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2025
67 191
tonn
Anbefalt kvote 2024
70 164
tonn
Avtalt kvote 2024
70 164
tonn

Kvoteråd for 2026: 69 177

Norsk-russisk råd

Den felles russisk-norske arbeidsgruppen for arktiske fiskeri (JRN-AFWG) anbefaler ifølge maksimalt langtidsutbytte-tilnærmingen, at fangsten for 2025 ikke overstiger 67 191 tonn og at fangsten for 2026 ikke overskrider 69 177 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen er over Bpa og Blim. Fiskepresset er under Fmsy19+.

Forventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2025 (tonn) Fangstrate (HR) 2025 Gytebiomasse (2026) % biomasseendring* % kvoteendring** % endring i anbefaling***
F2025=F2024 67 191 0,077 1 105 628 +5,4 -4,2 -4,2

* Gytebiomasse 2026 i forhold til 2023 (1 048 817 tonn)
** Fangstanbefaling 2025 i forhold til kvote 2024 (70 164 tonn)
*** Fangstanbefaling 2025 i forhold til fangstanbefaling 2024 (70 164 tonn)

Bakgrunn Fangst 2025 (tonn) Fangstrate (HR) 2025 Gytebiomasse (2026) % biomasseendring* % endring i anbefaling***
F2025=F2024 69 177 0,077 1 117 585 +6,6 +3,0

* Gytebiomasse 2027 i forhold til 2023 (1 048 817 tonn)
** Fangstanbefaling 2026 i forhold til kvote 2024 (70 164 tonn)
*** Fangstanbefaling 2026 i forhold til fangstanbefaling 2025 (70 164 tonn)

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det mangler aldersdata for enkelte av de siste årene, dette gjelder både fiskeridata og forskningstokt. For å avhjelpe mangelen på fiskeridata i noen år ble det brukt en alder-lengde sammenheng basert på et gjennomsnitt over tid.

Siste metoderevisjon var i 2018. Det bør gjennomføres en metoderevisjon før neste bestandsvurdering i 2026.

Saker relevant for rådet

På grunn av at russiske forskere er suspendert fra ICES, ble bestandsvurderingen, som i 2022, gjort av den felles russisk-norske arbeidsgruppen for arktiske fiskeri (JRN-AFWG) sammensatt av forskere fra VNIRO i Russland og fra Havforskningsinstituttet.

Bifangsten av vanlig uer må holdes så lavt som mulig for å bidra til gjenoppbygging av denne bestanden.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Statistisk fangst-ved-alder modell

Nøkkeltall

Fangstrate som gir maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,084 (F0,1)

Kritisk gytebiomasse (Blim): 227 000 tonn (laveste observerte gytebiomasse (1992) som har gitt god rekruttering).

Føre-var gytebiomassen (Bpa): 315 000 tonn: 1,4* Blim

Standardplott

Snabeluer. Historisk utvikling av fangst, rekruttering, fiskedødsrate, og gytebestand. SSB: gytebestand

Figur som viser snabeluer standardplott 2025

Les hele rådet (IMR/PINRO-rapport nr. 4-2025)