Gå til hovedinnhold

Makroalger (eller "tang og tare")


Saccharina latissima sukkertare

Sukkertare. Saccharina latissima.

Fotograf: Erling Svensen

Makroalger utgjør en sammensatt gruppe organismer som i hovedsak er å finne i sjø eller brakkvann. Det er økende interesse for akvakultur og villhøsting av makroalger til bruk i mat og fôr.

Makroalgene deler vi grovt inn i tre: brunalger (Phaeophyceae), som inkluderer tang og tare, grønnalger (Chlorophyceae) og rødalger (Rhodophyceae).

Det er økende interesse for akvakultur og villhøsting av makroalger til bruk som i mat og fôr. Det er en relativt ny næring, og vi jobber med å samle kunnskap om makroalgenes innhold av både positive næringsstoffer og uønskede stoffer.

Vi overvåker makroalger fra både akvakultur og villhøsting. Viktige risikostoffer i norsk tang og tare er tungmetallet kadmium, uorganisk arsen og jod. Sistnevnte er et stoff vi trenger, men vi skal heller ikke ha for mye.

HI rapporterer funnene til Mattilsynet og det europeiske mattilsynet EFSA.

I siste undersøkelse fant forskerne store forskjeller mellom de ulike makroalgeartene. Brunalgene har høye nivåer av jod, og fingertare har store mengder uorganisk arsen. Resultatene har ført til at Mattilsynet nå advarer mot å spise fingertare.

Les saken:

MX0B9401.jpg

Sjekka næringsstoff og framandstoff i tang og tare

Forskarane fann store skilnader mellom artane.