Gå til hovedinnhold

Prosjekt: BarentsRISK

Fiksebåt ominget av hvaler
Fotograf: Evert Mul
Periode 01. januar 2019 - 30. august 2024
Finansiert av Norges Forskningsråd
Partnere Universitetet i Tromsø, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet
Prosjektet ledes av Havforskningsintituttet ved Geir Ottersen og Mette Skern-Mauritzen

BarentsRISK  er et samarbeid mellom mer enn 20 forskere fra Havforskningsinstituttet (som leder prosjektet), Universitetet i Tromsø, og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Prosjektet bygger på et rammeverk for økologiske risikovurderinger og påvirkningsfaktorer knyttet spesielt til klimavariasjon og -endringer, fiskeri, petroleumsvirksomhet og sjøtransport, samtidig som vi tar hensyn til samspillet mellom arter i næringsnettet. 

Økosystemet i Barentshavet er i endring. Oppvarming pga. globale klimaendringer er tydeligere her enn nesten noe annet sted på planeten og dette fører til store endringer i de fysiske og kjemiske forholdene som danner grunnlaget for økosystemet. I tillegg står dette sårbare miljøet overfor økende belastning fra menneskelige aktiviteter, drevet av stadig økende etterspørsel etter marine ressurser. Fiskeri, olje- og gassutvinning, sjøtransport og turisme har alle økt de siste tiårene og totalaktiviteten vil sannsynligvis vokse ytterligere. De kombinerte effektene av miljøendringer (som klimaendringer, langtransporterte miljøgifter og invaderende arter) og menneskeskapte påvirkninger er allerede merkbare gjennom hele økosystemet.

For eksempel ekspanderer nordlige fiskearter, som torsk og hyse, inn i Arktis. Dette skaper utfordringer for de arktiske fiskeartene som lever der fra før. Til syvende og sist vil disse effektene sannsynligvis påvirke strukturen og stabiliteten i næringskjeden, noe som vil påvirke økosystemtjenestene som Barentshavregionen i dag gir. Å forstå påvirkningen av flere stressfaktorer på enkeltarter og samspillet mellom dem er avgjørende for en bærekraftig bruk av det unike og verdifulle økosystemet i Barentshavet.

Vårt arbeid

I BarentsRISK etablerer vi et rammeverk for å vurdere risiko for ulike deler av økosystemet fra flere påvirkningsfaktorer knyttet spesielt til klimavariasjon og -endringer, fiskeri, petroleumsvirksomhet og sjøtransport, samtidig som vi tar hensyn til samspillet mellom arter i næringsnettet. Vi identifiserer de mest kritiske nåværende og forventede fremtidige påvirkningsfaktorene ved hjelp av aktiv deltakelse av interessenter fra de ulike næringer og forvaltningsetater og med forskere fra både natur- og samfunnsvitenskap.

Prosjektet 

Bygger på et rammeverk for økologiske risikovurderinger og har en strukturert tilnærming til

  • å identifisere de mest kritiske nåværende og fremvoksende fremtidige belastningsfaktorene,
  • kvalitative og kvantitative tilnærminger brukt på en hierarkisk måte for å vurdere nåværende og fremtidige risikoer for kumulative virkninger på økosystemkomponenter,  struktur og funksjon, herunder styrkende og svekkende interaksjonseffekter,
  • effektivt og transparent kommunisere risiko og tilhørende usikkerhet, og iv) bestemme hvordan disse økologiske risikoene er knyttet til økosystemtjenester levert av Barentshavet, og dermed til samfunnsmessige aspekter som er viktige for beslutningstakere.

Samarbeid

BarentsRISK er et samarbeid mellom mer enn 20 forskere fra Havforskningsinstituttet (som leder prosjektet), Universitetet i Tromsø, og Norsk institutt for naturforskning (NINA). I tillegg har prosjektet altså med interessenter fra shipping, turisme, petroleum og fiske og en rådgivingsgruppe av internasjonale toppforskere. Prosjektet er strukturert i fire arbeidspakker (WPer) der WP1 har en kvalitativ tilnærming, WP2 semi-kvantitative analyser og modeller, W3 er rent kvantitativ med bruk av store simuleringsmodeller, og WP4 syntetiserer og kommuniserer resultatene.

BarentsRISK er finansiert av Norges Forskningsråd og ledes fra HI ved forskningssjef Mette Skern-Mauritzen og seniorforsker Geir Ottersen.